ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีฯ ณ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มอบหมายให้ ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา พร้อมด้วยบุคลากรจาก หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้ และลงนามถวายพระพร ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพระพลานามัยแข็งแรง เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ณ อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยา ชั้น 1 โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชน นำแจกันดอกไม้และสิ่งของต่างๆ ไปถวายหน้าพระรูป พร้อมทั้งลงนามถวายพระพร ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ตั้งแต่เวลา 9.00 – 15.30 น. ของทุกวัน  

ขยายเวลา Work from Home หน่วยประสานงานฯ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

ตามที่นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร และกรุงเทพมหานครสั่งปิดสถานศึกษาทุกระดับ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นั้น มหาวิทยาลัยจึงได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง ขยายเวลาการปิดทำการของหน่วยงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2563 โดยขยายเวลาปิดทำการของหน่วยงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร ไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 ทั้งนี้ ให้หัวหน้าหน่วยงานมอบหมายให้พนักงานปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) ให้มีผลสัมฤทธิ์ในการทำงานเท่ากับการมาปฏิบัติงานที่สำนักงาน เพื่อให้หน่วยประสานงานฯ สามารถให้บริการและสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายในต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ จึงขอเรียนแจ้งแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 1. พนักงานหน่วยประสานงานฯ ทุกคน รวมทั้ง พนักงานทำความสะอาด และพนักงานขับรถยนต์ ไม่มีการเดินทางออกนอกที่พักอาศัยไปในพื้นที่เสี่ยงหรือต่างจังหวัด โดยจะปฏิบัติงานให้มีผลสัมฤทธิ์เสมือนปฏิบัติงานในสำนักงาน 2. ผู้ใช้บริการสามารถแจ้งความประสงค์ขอรับบริการผ่านช่องทางต่างๆ ประกอบด้วย ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) Line Official Account: WUBKK โดยคลิก Link https://lin.ee/pcLp5c1  Workplace: WUBKK หน่วยประสานงานฯ …

ขยายเวลา Work from Home หน่วยประสานงานฯ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 Read More »

มาตรการป้องกันและคัดกรองไวรัส COVID-19 ณ หน่วยประสานงานฯ อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร

ตามที่ประเทศไทยกำลังประสบปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 นิติบุคคลอาคารชุดเอส เอ็ม ทาวเวอร์ คอนโดมิเนียม ได้มีการติดตั้งเครื่องเทอร์โมสแกน เพื่อคัดกรองผู้ป่วยไวรัสปอดอักเสบ COVID-19  ณ อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป พร้อมทั้งมีมาตรการป้องกันและคัดกรอง ดังนี้ 1. ติดตั้งเครื่องเทอร์โมสแกน เพื่อคัดกรองผู้เข้า – ออกอาคาร บริเวณชั้น G ตลอด 24 ชั่วโมง 2. ทางเข้า – ออกลิฟต์ บริเวณชั้น 3, 5, 7, 9 และธนาคารกรุงไทย จะมีการคัดกรองโดยใช้เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิร่างกาย 3. หากการคัดกรองตรวจพบว่าบุคคลใดมีอุณหภูมิร่างกายเกินค่ามาตรฐานตามที่กำหนดไว้ คือ 37.5 องศาเซลเซียส ทางฝ่ายบริหารอาคารจะไม่อนุญาตให้บุคคลนั้นเข้าพื้นที่อาคารโดยเด็ดขาด จนกว่าจะมีใบรับรองจากแพทย์ว่าบุคคลนั้นไม่ได้รับเชื้อไวรัสปอดอักเสบ COVID-19  4. ก่อนเข้า – ออกอาคาร ต้องมีการล้างมือด้วยเจลล้างมือทุกครั้ง …

มาตรการป้องกันและคัดกรองไวรัส COVID-19 ณ หน่วยประสานงานฯ อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร Read More »

นปม.กท. และ วิทยาลัยทันตแพทย์ฯ อบรมหลักสูตร OKRs

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 บุคลากรหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร และวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าอบรมหลักสูตร “OKRs: การบริหารผลงานสู่ความเป็นเลิศ” โดย อาจารย์กิตติพัทธ์ จิรวัสวงศ์ ที่ปรึกษาและวิทยากรด้านการพัฒนาองค์กรและระบบบริหารคุณภาพ Certified OKRs Professional มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้ความสำคัญกับการนำเครื่องมือ OKRs (Objective key results) มาใช้ในการบริหารผลงาน เพื่อนำไปสู่ความเป็นเลิศในความเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งคุณภาพระดับสากล โดยมุ่งเน้นจะนำเครื่องมือ OKRs ไปสู่การเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์และการปฏิบัติ ผ่านกระบวนการตั้งวัตถุประสงค์ขององค์กรที่ท้าทาย มีการกำหนดผลลัพธ์สามารถวัดผลได้อย่างชัดเจนในการปฏิบัติงานแต่ละระดับ ซึ่งที่ผ่านมามหวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้จัดอบรมหลักสูตร OKRs มาแล้ว 4 ครั้ง และจัดครั้งนี้เป็นครั้งที่ 5  ณ หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร หน่วยประสานงานฯ ขอขอบพระคุณท่านรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี และส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร เป็นอย่างสูงที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์ให้มีการจัดอบรมในครั้งนี้

ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 11/2562 ร่วมอวยพร 85 ปี ท่านนายกสภาฯ

การประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 11/2562 ณ ห้อง Montathip 1 โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี ได้มอบชุดของขวัญสวัสดีปีใหม่แก่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเป็นการขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งในงานเลี้ยงรับรองภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้บริหาร และพนักงาน ได้ร่วมกันอวยพรวันคล้ายวันเกิด 85 ปี ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ด้วย  ประมวลภาพ

“บ่ายนี้มีคำตอบ” ตอน “พัฒนาการ 3 ปี กับหลักสูตรนานาชาติ ม.วลัยลักษณ์”

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.ทพ.สิทธิชัย ขุนทองแก้ว รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ และ รองศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.สุมาลี บุญมา รักษาการแทนรองคณบดีวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี ร่วมพูดคุยในรายการ “บ่ายนี้มีคำตอบ” ตอน “พัฒนาการ 3 ปี กับหลักสูตรนานาชาติ ม.วลัยลักษณ์” ออกอากาศเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 อสมท.  ติดตามชมรายการย้อนหลัง

นปม.กท.จัดโครงการอบรม “ยกระดับผลงานและชีวิตด้วยแนวคิดและวิธีการชั้นเลิศ”

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน หน่่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร จัดโครงการอบรม “ยกระดับผลงานและชีวิตด้วยแนวคิดและวิธีการชั้นเลิศ” โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.สุขยืน เทพทอง ประธานสาขาการบริหารจัดการองค์กร บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่บุคลากร เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้เต็มศักยภาพและใช้ชีวิตอย่างมีความสุข

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ ประจำปี 2562 ณ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มอบหมายให้ ศาสตราจารย์ ดร.ทพ.สิทธิชัย ขุนทองแก้ว รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ พร้อมด้วยบุคลากรจากวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ และหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ซึ่งปีนี้สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กำหนดจัดพิธีในวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมี พลเอก ชาญ บุญประเสริฐ ผู้ช่วยประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ เป็นประธานในพิธี  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเจริญพระชนมายุ 62 พรรษา ในวันที่ 4 กรกฎาคม พุทธศักราช 2562 สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล โดยมีผู้บริหาร …

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ ประจำปี 2562 ณ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ Read More »