ข่าวประชาสัมพันธ์

WUICD จัดพิธีมอบเสื้อกาวน์แก่นักศึกษาทันตแพทย์ฯ รุ่นที่ 1

White Coat Ceremony
White Coat Ceremony
White Coat Ceremony
White Coat Ceremony
White Coat Ceremony

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2566 วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WUICD) จัดพิธีมอบเสื้อกาวน์แก่นักศึกษาทันตแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2566 (White Coat Ceremony) โดยมีนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 5 ซึ่งเป็นนักศึกษารุ่นแรกของวิทยาลัยเข้ารับมอบเสื้อกาวน์ จำนวน 14 คน ในการนี้ ศาสตราจารย์ ดร.ทพ.สิทธิชัย ขุนทองแก้ว คณบดีวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุม อาคารวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ ถนนระนอง 2

White Coat Ceremony
White Coat Ceremony
          ศาสตราจารย์ ดร.ทพ.สิทธิชัย ขุนทองแก้ว ให้โอวาทแก่นักศึกษาทันตแพทย์ ความว่า วันนี้เป็นวันสำคัญของวิทยาลัยทันตแพทย์ฯ เพราะเป็นวันที่นักศึกษารุ่นแรกของเราได้ขึ้นคลินิก ขอให้นักศึกษาทุกคนประสบความสำเร็จได้เป็นคุณหมอที่ดีสมความตั้งใจ การมาเรียนเป็นนักศึกษารุ่นแรกเป็นสิ่งที่ยากลำบาก ต้องมีความเข้าใจ มีความอดทน นับแต่วันนี้ขอให้นักศึกษาดูแลตัวเองให้สมกับที่เราตั้งใจเรียน ในนามวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ใกล้จะประสบความสำเร็จเป็นคุณหมอตามที่ตั้งใจ และขอบคุณคณาจารย์ทุกท่านที่ช่วยกันดูแลนักศึกษาแล้วเราก็จะดูแลกันจนกว่าจะถึงฝั่ง
White Coat Ceremony
White Coat Ceremony
White Coat Ceremony

พิธีมอบเสื้อกาวน์จัดขึ้นเพื่อแสดงความยินดีและต้อนรับนักศึกษาเข้าสู่เส้นทางวิชาชีพทันตแพทย์ ซึ่งเสื้อกาวน์ เปรียบเหมือนเครื่องเตือนใจให้นักศึกษาทันตแพทย์ได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบที่จะเกิดขึ้นตามมา เป็นการยอมรับในพันธะสัญญาในการประกอบวิชาชีพทันตแพทย์ อันประกอบด้วย การมีความรู้อย่างดี การดูแลรักษาผู้ป่วยด้วยความเอาใจใส่เปรียบเป็นญาติพี่น้องของตนเอง มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีคุณธรรมจริยธรรม และยึดถือผลประโยชน์ของผู้ป่วยเป็นที่ตั้ง ตลอดจนเคารพในความเป็นมนุษย์ของผู้ป่วยและเพื่อนร่วมวิชาชีพเป็นสำคัญ

White Coat Ceremony
วันที่ประกาศ 21/06/2566