สถิติการให้บริการ หน่วยประสานงานฯ

          งานประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการดำเนินงานและอำนวยความสะดวกแก่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง โดยมีพันธกิจหลักในการสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายในทุกภารกิจ โดยให้บริการครอบคลุมทั้ง บริการทางสารบรรณและช่วยนักบริหาร บริการสนับสนุนงานการเงินและแผนงบประมาณ บริการงานพัสดุ สนับสนุนการเรียนการสอนและบริการวิชาการ บริการการประชุม บริการประชาสัมพันธ์ บริการสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์ บริการยานพาหนะ บริการประสานงานและอำนวยการ ตลอดจนบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

สถิติการให้บริการ งานประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประเภทบริการ

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

1. บริการการประชุม

41 ครั้ง

43 ครั้ง

11 ครั้ง

2. บริการยานพาหนะ

81 ครั้ง

87 ครั้ง

26 ครั้ง

2. บริการประชาสัมพันธ์

76 ครั้ง

96 ครั้ง

66 ครั้ง

2. บริการรับ – ส่งเอกสารและพัสดุ

25 ครั้ง

50 ครั้ง

33 ครั้ง