สถิติการให้บริการ หน่วยประสานงานฯ

          งานประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการดำเนินงานและอำนวยความสะดวกแก่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง โดยมีพันธกิจหลักในการสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายในทุกภารกิจ โดยให้บริการครอบคลุมทั้ง บริการทางสารบรรณและช่วยนักบริหาร บริการสนับสนุนงานการเงินและแผนงบประมาณ บริการงานพัสดุ สนับสนุนการเรียนการสอนและบริการวิชาการ บริการการประชุม บริการประชาสัมพันธ์ บริการสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์ บริการยานพาหนะ บริการประสานงานและอำนวยการ ตลอดจนบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

สถิติการให้บริการ งานประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประเภทบริการ

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

1. บริการการประชุม
49 ครั้ง
38 ครั้ง
42 ครั้ง
2. บริการยานพาหนะ
86 ครั้ง
99 ครั้ง
84 ครั้ง
2. บริการประชาสัมพันธ์
28 ครั้ง

19 ครั้ง

16 ครั้ง