บริการเช่าสถานที่ หน่วยประสานงานฯ

          งานประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร ได้ใช้พื้นที่ จำนวน 5 ยูนิต 1,235.76 ตารางเมตร ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งนอกจากโซนสำนักงานที่ใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงานของบุคลากรแล้ว งานประสานงานฯ ได้เปิดให้บริการเช่าสถานที่แก่หน่วยงานภายนอกในการจัดประชุม อบรม สัมมนา ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย

          ขณะนี้ งานประสานงานฯ มีความพร้อมในการให้บริการสถานที่ทั้งกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และหน่วยงานภายนอก โดยเปิดให้เช่าใช้บริการในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งนอกจากการจัดประชุม อบรม สัมมนา ก็ยังมีการจัดพิธีลงนามความร่วมมือ ตลอดจนการจัดกิจกรรมอื่น ๆ ตามความเหมาะสม โดยหน่วยประสานงานฯ มีทีมบริการการประชุมคอยดูแลความพร้อมในด้านต่าง ๆ รวมทั้งมีบริการอาหารและเครื่องดื่มรับรอง เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการ

          หากหน่วยงานใดประสงค์ขอใช้บริการ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2298 0244 – 5 ต่อ 71111 หรือ 0 2299 0948 หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สามารถขอใช้บริการผ่านระบบ e-Booking โดยระบุความต้องการในระบบ เพื่องานประสานงานฯ จะได้เตรียมความพร้อมให้บริการได้อย่างเต็มและครบถ้วนที่ต่อไป

อัตราค่าบริการสถานที่
e-Booking สำหรับหน่วยงานภายใน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอใช้บริการ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักงานกรุงเทพมหานคร
ห้องนัยวิภาส
ห้องประชุม ขนาด 103 ตารางเมตร ความจุ 41 ที่นั่ง
อัตราค่าบริการ
ห้องประชุม 1
ห้องประชุม ขนาด 26 ตารางเมตร ความจุ 11 ที่นั่ง
อัตราค่าบริการ
ห้องตุมปัง 1
ห้องบรรยาย ขนาด 85 ตารางเมตร ความจุ 30 ที่นั่ง
อัตราค่าบริการ
ห้องตุมปัง 2
ห้องบรรยาย ขนาด 86 ตารางเมตร ความจุ 30 ที่นั่ง
อัตราค่าบริการ
ห้องรับรอง 1
ห้องรับรอง ขนาด 32 ตารางเมตร ความจุ 16 ที่นั่ง
อัตราค่าบริการ
ห้องรับรอง 2
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักงานกรุงเทพมหานคร
ห้องรับรอง ขนาด 24 ตารางเมตร ความจุ 7 ที่นั่ง
อัตราค่าบริการ
โถงรับรอง
โถงอเนกประสงค์ ขนาด 51 ตารางเมตร ความจุ 30 ที่นั่ง
อัตราค่าบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2299 0948 หรือ 0 2298 0244-5 ต่อ 71111