ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด
รักษาการแทนรองอธิการบดี
นางสาวอรพินท์ ไชยพงศ์
รักษาการแทนหัวหน้างานประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 0 2299 0949 หมายเลขภายใน 71100
นางกาญจนา จิตวิโชติ
นางสาวสุเมตตา อุราโรจน์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ 0 2298 0244-5 หมายเลขภายใน 71105
โทรศัพท์ 0 2298 0244-5 หมายเลขภายใน 71124
นายปรเมนทร์ รักษ์ดี
นายอวยพร สิงพึงราบ
ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค
ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค
โทรศัพท์ 0 2299 0948, 0 2298 0244-5 หมายเลขภายใน 71111
โทรศัพท์ 0 2299 0948, 0 2298 0244-5 หมายเลขภายใน 71111