รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี
รองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร
นางสาวอรพินท์ ไชยพงศ์
รักษาการแทนหัวหน้าหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร
นางกาญจนา จิตวิโชติ
นางสาวสุเมตตา อุราโรจน์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
บุคลากรหน่วยประสานงานฯ
บุคลากรหน่วยประสานงานฯ
นางสาวพรรณทิพย์ พิพัฒน์กุล
นางสาวศรัณญา สุดสนอง
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายปรเมนทร์ รักษ์ดี
นายอวยพร สิงพึงราบ
ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค
ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค