รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี
รองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร
นางสาวอรพินท์ ไชยพงศ์
รักษาการแทนหัวหน้าหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร
นางกาญจนา จิตวิโชติ
นางสาวสุเมตตา อุราโรจน์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
บุคลากรหน่วยประสานงานฯ
บุคลากรหน่วยประสานงานฯ
นางสาวพรรณทิพย์ พิพัฒน์กุล
นางสาวศรัณญา สุดสนอง
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายปรเมนทร์ รักษ์ดี
นายอวยพร สิงพึงราบ
ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค
ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค
บุคลากรหน่วยประสานงานฯ
นางสาวนภัทร ศาสนะเวทย์
ตำแหน่ง พนักงานบริการ