หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร

 

หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร
เลขที่ 979/42-46 ชั้น 19 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0 2298 0244 – 5 โทรสาร 0 2298 0248
อีเมล wu-bkk@wu.ac.th เว็บไซต์ bkk.wu.ac.th