บริการประชาสัมพันธ์ หน่วยประสานงานฯ

          งานประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร สนับสนุนการดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะที่จัดขึ้น ณ กรุงเทพมหานคร และพื้นที่ใกล้เคียง โดยงานประสานงานฯ ให้บริการบันทึกภาพและเขียนข่าวประชาสัมพันธ์แทนหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ซึ่งอาจไม่สะดวกในการเดินทาง  

          นอกจากนี้ ในกรณีที่ต้องการให้งานประสานงานฯ ดำเนินการจัดหาและนำส่งของขวัญ การ์ดอวยพร กระเช้า พวงหรีด ตลอดจนอำนวยความสะดวกด้านอื่นๆ ก็สามารถขอรับบริการได้เช่นกัน และเพื่อให้บริการเป็นไปด้วยความคล่องตัวและเป็นระบบ ผู้รับบริการควรแจ้งความประสงค์ขอรับบริการไว้ล่วงหน้า เพื่อที่งานประสานงานฯ จะได้เตรียมความพร้อมสำหรับให้บริการได้อย่างเต็มที่

รายการบ่ายนี้มีคำตอบ
คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Smart University