งานบริการยานพาหนะ

          งานประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร ให้บริการยานพาหนะ ซึ่งเป็นรถยนต์เช่า (รถยนต์ตู้ ขนาด 9 ที่นั่ง) จำนวน 1 คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ สำหรับใช้ในภารกิจต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย
          1.
รับรองภารกิจของอธิการบดี
          2.
รับรองภารกิจของผู้บริหารและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
          3.
รับรองภารกิจของอาจารย์และพนักงานของมหาวิทยาลัย
          4. สนับสนุนงานการเรียนการสอน
          5. ภารกิจรับส่งเอกสาร สิ่งของ อุปกรณ์ต่าง ๆ ผ่านระบบขนส่งระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช กับงานประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
          6.
ภารกิจอื่น ๆ ตามความจำเป็นและเหมาะสม
         
เพื่อให้การบริการยานพาหนะของงานประสานงานฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า สามารถลดค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัยในการเช่ารถยนต์ภายนอกสำหรับการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจังหวัด บุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สามารถขอใช้บริการยานพาหนะ งานประสานงานฯ ได้โดยกรอกข้อมูลการจองในระบบจองรถ (ส่วนบริการกลาง)
         
ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการปฏิบัติงานผู้ใช้บริการควรกรอกรายละเอียดงานให้ครบถ้วน ชัดเจน หรือมีการแนบแผนที่ประกอบ ล่วงหน้าตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อที่งานประสานงานฯ จะได้ให้บริการท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

งานบริการยานพาหนะ หน่วยประสานงานฯ
บริการยานพาหนะ หน่วยประสานงานฯ
บริการยานพาหนะ