งานบริการยานพาหนะ

          หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร มีรถยนต์ให้บริการ จำนวน 1 คัน เป็นรถตู้ขนาด 9 ที่นั่ง จัดซื้อจัดจ้างในรูปแบบรถยนต์เช่าพร้อมพนักงานขับรถ สำหรับภารกิจรับรองผู้บริหารและสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย อันได้แก่ การรับส่งบุคลากรในงานของมหาวิทยาลัย รับ – ส่งเอกสาร และการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถขอใช้รถยนต์ได้โดยกรอกข้อมูลการจองใน  โปรแกรมการขอใช้ ระบบจองรถ (ส่วนบริการกลาง) https://car.wu.ac.th/index.php?r=site/login

          ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วผู้ใช้บริการควรกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน ชัดเจน หากมีแผนที่ประกอบด้วยจะเป็นการดีมาก และถึงแม้หน่วยประสานงานฯ จะมีรถยนต์ให้บริการแค่เพียง 1 คัน แต่จะพยายามสนับสนุนทุกภารกิจให้ครบถ้วนบรรลุตามวัตถุประสงค์ ด้วยตระหนักเสมอว่า “งานของมหาวิทยาลัย คือ งานของเรา”

บริการยานพาหนะ