ข่าวประชาสัมพันธ์

รักษาการแทนรองอธิการบดี เยี่ยมเยือนวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ภารกิจผู้บริหาร มวล.
ภารกิจผู้บริหาร มวล.
          เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พบปะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าตามมาตรฐานภาระงานของอาจารย์ เช่น การขอตำแหน่งทางวิชาการ การตีพิมพ์บทความ และติดตามความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนชั้นคลินิก ในภาคการศึกษาที่ 1/2566 พร้อมทั้งเยี่ยมชมห้องเรียนและห้องปฏิบัติการของวิทยาลัย ณ อาคารวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ถนนระนอง 2 กรุงเทพมหานคร ในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร.ทพ.สิทธิชัย ขุนทองแก้ว คณบดีวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ ให้การต้อนรับและนำชม
ภารกิจผู้บริหาร มวล.
ภารกิจผู้บริหาร มวล.
ภารกิจผู้บริหาร มวล.
ภารกิจผู้บริหาร มวล.
ภารกิจผู้บริหาร มวล.
ภารกิจผู้บริหาร มวล.
ภารกิจผู้บริหาร มวล.
วันที่ประกาศ 01/03/2566