Our latest news
Click image for more info
Our values

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร ได้จัดส่งแบบสอบถามไปยังผู้ใช้บริการ ประกอบด้วย ผู้บริหาร พนักงาน และนักศึกษา จำนวน 163 ฉบับ มีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 86 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 52.76 ของแบบสอบถามทั้งหมด

ให้บริการด้วยความสุภาพและเป็นมิตร 66.67 %
ให้คำแนะนำและตอบข้อซักถามได้ชัดเจนและถูกต้อง 52.50 %
ขั้นตอนการให้บริการมีความเหมาะสมเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 51.25 %
การแก้ปัญหาและอุปสรรคให้แก่ผู้รับบริการ 48.72 %
มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการ 53.25 %
ความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวก 45.33 %
สำนักงานหน่วยประสานงานฯ มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย 64.29 %
ประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ในการให้บริการ 54.43 %
ความพึงพอใจโดยภาพรวมต่อการให้บริการของหน่วยประสานงานฯ 56.98 %
Why our customers return to us
the true stories

See our small representational video

Fully responsive
test test test test test test test test test test test test test test
test test test test test test test test test test test test test test
Functional shortcodes
test test test test test test test test test test test test test test
test test test test test test test test test test test test test test
Best shortcode
test test test test test test test test test test test test test test
test test test test test test test test test test test test test test