ข่าวประชาสัมพันธ์

ม.วลัยลักษณ์ ศึกษาดูงานศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารซีพีเอฟ

มวล. ศึกษาดูงาน ซีพีเอฟ
มวล. ศึกษาดูงาน ซีพีเอฟ
มวล. ศึกษาดูงาน ซีพีเอฟ
          ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำคณะผู้บริหาร ประกอบด้วย รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้บริหารสำนักวิชาและวิทยาลัย อาจารย์และพนักงาน เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารซีพีเอฟ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2566 โดยมี นายสิริพงศ์ อรุณรัตนา ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ ธุรกิจสัตว์บกซีพีเอฟ และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ บรรยายให้ความรู้ และนำชมกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร การผลิตอาหารของโรงงานต้นแบบ หรือ Pilot Plant ที่สามารถผลิตอาหารจากงานวิจัยควบคู่ไปกับการจำหน่ายออกสู่ตลาดได้ในทันที โดยมีกระบวนการศึกษาทดลองและประเมินสถานการณ์ที่เหมาะสมสำหรับการผลิตในระดับอุตสาหกรรมต่อไป
มวล. ศึกษาดูงาน ซีพีเอฟ
มวล. ศึกษาดูงาน ซีพีเอฟ
มวล. ศึกษาดูงาน ซีพีเอฟ
          บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารรายใหญ่ของโลก โดยมุ่งมั่นสร้างความมั่นคงทางอาหาร ภายใต้วิสัยทัศน์ที่จะขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็น “ครัวโลกที่ยั่งยืน” ซึ่งการมาศึกษาดูงานในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้หารือถึงความร่วมมือทางวิชาการและการพัฒนางานวิจัยร่วมกัน การประยุกต์ใช้องค์ความรู้จากองค์กรที่ประสบความสำเร็จมาพัฒนาการศึกษาและการวิจัยของมหาวิทยาลัย การส่งนักศึกษามาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกันในด้านอื่น ๆ
มวล. ศึกษาดูงาน ซีพีเอฟ
มวล. ศึกษาดูงาน ซีพีเอฟ
วันที่ประกาศ 07/12/2566