งานประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร

           งานประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยงานขึ้นตรงต่อสำนักงานอธิการบดี มีสำนักงานประจำอยู่ ณ เลขที่ 979/42-46 ชั้น 19 อาคารเอส เอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยงานสนับสนุนการดำเนินงานและอำนวยความสะดวกแก่มหาวิทยาลัยในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานต่างประเทศที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

           งานประสานงานฯ ยังเป็นหน่วยงานด้านการบริการที่เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในต่าง ๆ ทั้งด้านการประสานงาน อำนวยการ สนับสนุนการการดำเนินงานและกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนสนับสนุนการเรียนการสอน และงานวิชาการอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย อันนำมาซึ่งประโยชน์สูงสุดในการดำเนินงานโดยภาพรวมของมหาวิทยาลัย

           ภายใต้ทิศทางยุทธศาสตร์ “เป็นหน่วยงานที่ให้บริการฉันมิตร ประสานทุกพันธกิจ ให้เกินกว่าคำว่าประทับใจ” งานประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร ได้มุ่งมั่นที่จะพัฒนามาตรฐานการให้บริการอย่างจริงจังและต่อเนื่องเพื่อตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ของหน่วยงานที่จะ “เป็นเลิศด้านการประสานงานและบริการ สนับสนุนการดำเนินงานทุกภารกิจ ร่วมขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สู่สากล” และหวังเป็นแรงขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ก้าวไปสู่การเป็นองค์การธรรมรัฐ เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นหลักในถิ่น และเป็นเลิศสู่สากลได้อย่างเต็มภาคภูมิ

ปรัชญา
บริการดีสร้างสุข ประสานงานดีสร้างชื่อ คืองานประสานงานฯ

ปณิธาน
มุ่งมั่นให้บริการที่ดี ประสานทันทีฉับไว เพื่อความพึงพอใจของผู้รับบริการ

วิสัยทัศน์
 เป็นเลิศด้านการประสานงานและบริการ สนับสนุนการดำเนินงานทุกภารกิจ ร่วมขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สู่สากล

พันธกิจ
1. ประสานงานทั่วไปและอำนวยความสะดวกให้กับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
2. สนับสนุนการดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
3. สนับสนุนการเรียนการสอนและงานวิชาการอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย
4. บริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ค่านิยมร่วม
งานประสานงานฯ ให้บริการฉันมิตร ประสานทุกพันธกิจ ให้เกินกว่าคำว่าประทับใจ