งานบริการการประชุม

          ในการประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ที่จัดขึ้น ณ กรุงเทพมหานคร ผู้รับบริการสามารถขอรับบริการสนับสนุนการประชุมของงานประสานงานฯ ได้ โดยงานประสานงานฯ จะช่วยอำนวยความสะดวกในการประสานงานจัดเตรียมการประชุมต่างๆ ทั้งการจัดส่งวาระการประชุม จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์ รวมทั้งการจัดเลี้ยงรับรองให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

          ด้วยปัจจุบัน งานประสานงานฯ ให้บริการสนับสนุนการประชุมเป็นจำนวนมาก จึงขอความกรุณาผู้รับบริการโปรดประสานงานขอรับบริการล่วงหน้า เพื่อความสะดวกและรวดเร็วทั้งต่อผู้ให้บริการและผู้รับบริการ โดยแจ้งความประสงค์ในการของรับบริการผ่านระบบ e-Booking ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ระบุความต้องการในระบบให้ครบถ้วน และยืนยันการจอง เพื่องานประสานงานฯ จะได้ให้บริการการประชุมให้ตรงกับความต้องการของท่านต่อไป

งานบริการการประชุม
ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
WUBKK Strive to be a division of excellence service
WUBKK Strive to be a division of excellence service
บริการการประชุม หน่วยประสานงานฯ
บริการการประชุม หน่วยประสานงานฯ
บริการการประชุม หน่วยประสานงานฯ
บริการการประชุม หน่วยประสานงานฯ
บริการการประชุม หน่วยประสานงานฯ