บุคลากรหน่วยประสานงานฯ มุ่งมั่นที่จะก้าวสู่ความเป็นหน่วยงานสีเขียว โดยได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในการประหยัดทรัพยากร และยึดเป็นหลักปฏิบัติของหน่วยงานฯ อันได้แก่ มาตรการควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าในสำนักงาน, มาตรการควบคุมการใช้น้ำประปา และมาตรการควบคุมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ขนาดพื้นที่และที่ตั้งของหน่วยประสานงานฯ     

          หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร มีสำนักงานตั้งอยู่ ณ เลขที่ 979/42-46 ชั้น 19 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร พื้นที่ภายในประกอบด้วย 5 ยูนิต (ยูนิต A – ยูนิต E) ขนาดพื้นที่ 1235.76 ตารางเมตร แบ่งเป็นห้องทำงานสำหรับผู้บริหาร ห้องทำงานอาจารย์ ห้องประชุม ห้องบรรยาย ห้องสมุด และพื้นที่สำนักงาน ให้บริการแก่ หน่วยงานภายในต่างๆ ของมหาวิทยาลัย นักศึกษา และแบ่งสรรพื้นที่บางส่วนสำหรับให้หน่วยงานภายนอกเช่าเพื่อการจัดประชุม อบรม สัมมนา ทั้งนี้ พื้นที่ในโซนนยูนิต B ปัจจุบันได้ใช้เป็นสำนักงานชั่วคราวของวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

พื้นที่สีเขียวหน่วยประสานงานฯ

          ด้วยมีที่ตั้งสำนักงานอยู่บนอาคารสูงทำให้ หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร มีข้อจำกัดในการจัดพื้นที่สีเขียว ทั้งด้วยลักษณะทางกายภาพที่ไม่เอื้ออำนวย ปริมาณแสงสว่าง และข้อกำหนดส่วนกลางอื่นๆ ที่ผู้ใช้อาคารต้องถือปฏิบัติ ซึ่งที่ผ่านมาหน่วยประสานงานฯ ได้เลือกปลูกพืชที่เจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่แสงรำไร เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยปลูกไม้กระถางและไม้เลื้อย เป็นหลัก 

บุคลากรหน่วยประสานงานฯ

WUBKK Team

หน่วยประสานงานฯ มีบุคลากร จำนวน 7 คน ประกอบด้วย

1. นางสาวอรพินท์ ไชยพงศ์ ตำแหน่งรักษาการแทนหัวหน้าหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร

2. นางสาวสุเมตตา อุราโรจน์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

3. นางสาวพรรณทิพย์ พิพัฒน์กุล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

4. นางสาวศรัณญา สุดสนอง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

5. นางกาญจนา จิตวิโชติ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

6. นายปรเมนทร์ รักษ์ดี ตำแหน่งนายช่างเทคนิค

7. นายอวยพร สิงพึงราบ ตำแหน่งนายช่างเทคนิค

คลิกเพื่อไปยังหน้าบุคลากร

การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ช่วยประหยัดพลังงาน

          หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินโครงการประหยัดพลังงาน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 กระทั่งถึงปัจจุบัน ภายใต้ชื่อโครงการ “หน่วยประสานงานฯ ร่วมใจ รู้จักใช้พลังงาน” โดยเก็บข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า พฤติกรรมการใช้ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงการ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลสัมฤทธิ์ของโครงการ พร้อมกันนั้นได้รณรงค์ให้บุคลากรในหน่วยงานประหยัดพลังงานและทรัพยากรต่างๆ อย่างจริงจัง

มาตรการควบคุมการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าในสำนักงาน

1.1 เครื่องปรับอากาศ

– ควรตั้งอุณหภูมิปรับอากาศให้เหมาะสมที่ 25-26 องศาเซลเซียส

          เปิด/ปิด ครั้งที่ 1 เวลา 08.00 – 11.00 น. 

          เปิด/ปิด ครั้งที่ 2 เวลา 13.30 – 16.00 น.

– บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศอย่างสม่ำเสมอ

1.2 ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง

– ปิดไฟฟ้าแสงสว่างในเวลาพักกลางวัน และเปิดเท่าที่จำเป็น โดยพิจารณาใช้แสงธรรมชาติจากภายนอก

– เลือกใช้อุปกรณ์ฉลากไฟเบอร์ 5

– บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

1.3 อุปกรณ์สำนักงาน ควรถอดปลั๊กทุกครั้งหลังเลิกใช้งาน

1.3.1 เครื่องคอมพิวเตอร์

– ปิดจอภาพในเวลาพักกลางวัน หรือเมื่อไม่ใช้งานเกิน 15 นาที โดยการตั้งโปรแกรมปิดหน้าจออัตโนมัติ (Standby mode )

1.3.2 เครื่องถ่ายเอกสาร

– ควรกดปุ่มพัก (Standby mode ) เมื่อใช้งานเสร็จ

– ปิดเครื่องในเวลาพักกลางวัน

จำนวนเครื่องใช้ไฟฟ้าของหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร

1. หลอดไฟฟ้าประกอบด้วย หลอดไฟชนิดต่างๆ ดังนี้2. เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน  23 ชุด
3. เครื่อง Scanner จำนวน 1 เครื่อง 
4. เครื่อง Printer จำนวน 2 เครื่อง 
5. เครื่องโทรสาร จำนวน 1 เครื่อง
6. เครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง 
7. เครื่องปรับอากาศแยกส่วน จำนวน 14 เครื่อง (มีฉลากประหยัดไฟ จำนวน 2 เครื่อง) 
8. เครื่องทำลายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง 
9. ตู้เย็น จำนวน 2 เครื่อง  
10. เตาอบไมโครเวฟ  จำนวน 1 เครื่อง 
11. กระติกน้ำร้อน จำนวน 1 ตัว
12. ถังต้มน้ำร้อนไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง
13. เครื่องทำน้ำเย็น จำนวน 2 เครื่อง
14. โทรทัศน์สี จำนวน 14 เครื่อง
15. พัดลม จำนวน 3 เครื่อง
16. ชุดอุปกรณ์สื่อโสตฯ (ห้องประชุม) จำนวน 4 ชุด

          หน่วยประสานงานฯ ได้ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอด LED ประหยัดไฟ ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการแล้วในพื้นที่สำนักงานหน่วยประสานงานฯ ห้องประชุม 1 ห้องบรรยาย 1 และห้องสำนักงานวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในปี 2564 (เทียบเคียงกับปี 2563)

สถิติค่าไฟฟ้า 2564

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าเดือนตุลาคม 2563 – กรกฏาคม 2564

          ในระหว่างเดือนตุลาคม 2563 – เดือนกรกฎาคม 2564 หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร มีการใช้ไฟฟ้าทั้งสิ้น 41,514 หน่วย (kwh) เป็นจำนวนเงินค่าไฟ 174,625.60 บาท ซึ่งลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีงบประมาณที่ผ่านมา 4,221 หน่วย (kwh) คิดเป็นร้อยละ 9.23 จำนวนเงินค่าไฟลดลง 25,672.22 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.82  

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

          หน่วยประสานงานฯ มีนโยบายในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยส่งเสริมให้บุคลากรปลูกต้นไม้ในบริเวณต่างๆ ของสำนักงาน เพื่อให้ทุกพื้นที่น่าอยู่น่าทำงาน อันเป็นการสร้างพื้นที่สีเขียวได้อีกทางหนึ่ง และถึงแม้บนอาคารสูงจะไม่สามารถดำเนินการได้มากนักในเรื่องนี้ แต่ในส่วนที่สามารถดำเนินการได้ หน่วยประสานงานฯ ก็ไม่ได้ปล่อยปละละเลย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลือกใช้เครื่องปรับอากาศและสารทำความเย็นที่ปราศจากสารคาร์โรฟลูออโรคาร์บอน (CFC) การส่งเสริมให้บุคลากรลดการใช้พลาสติกและ กล่องโฟม ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี 

นโยบายอนุรักษ์การใช้พลังงานของหน่วยงาน

          หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร ดำเนินโครงการประหยัดพลังงาน ภายใต้ชื่อโครงการ “หน่วยประสานงานฯ ร่วมใจ รู้จักใช้พลังงาน” ซึ่งเป็นโครงการรณรงค์ที่จัดทำขึ้น โดยมุ่งหวังให้บุคลากรภายในหน่วยงานตลอดจนนักศึกษาเล็งเห็นความสำคัญของการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าผ่านกิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์ อันจะส่งผลไปถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลให้เกิดการประหยัดทรัพยากรต่างๆ ได้แก่ พลังงานเชื้อเพลิง พลังงานไฟฟ้า น้ำประปา ตลอดจนวัสดุใช้สอยในชีวิตประจำวันอย่างจริงจัง ซึ่ง โครงการดังกล่าวสอดรับกับนโยบายการอนุรักษ์พลังงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยหน่วยประสานงานฯ ได้ดำเนินโครงการนี้ต่อเนื่องเป็นระยะยาว ครอบคลุมกิจกรรมด้านการประหยัดทรัพยากร ประหยัดพลังงาน และการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

          1. ปลูกฝังให้บุคลากรหน่วยประสานงานฯ และนักศึกษา รู้จักใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า

          2. ลดปริมาณการใช้พลังงานภายในหน่วยงานที่เกินความจำเป็นจัดทำมาตรการประหยัดพลังงานภายในหน่วยงาน 

          3. จัดทำมาตรการประหยัดพลังงานภายในหน่วยงาน

          4. ถ่ายทอดแนวคิดและวิธีการในการใช้พลังงานอย่างถูกต้องและคุ้มค่าให้แก่บุคลากรและนักศึกษา

          5. อนุรักษ์พลังงานและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมภายในหน่วยงานให้สวยงาม สะอาด และปลอดภัย

นโยบายการลดใช้กระดาษและพลาสติกในหน่วยงาน

1. พิมพ์และสำเนาเอกสารเฉพาะที่จำเป็น 

2. ส่งเสริมการใช้งานระบบ e-meeting เพื่อลดการพิมพ์เอกสารประกอบการประชุม

3. ใช้กระดาษพิมพ์ทั้ง 2 หน้า

4. ใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

5. สนับสนุนการใช้ซ้ำวัสดุบางจำพวก เช่น ซองเอกสาร กล่องกระดาษ 

6. แยกถังขยะเปียกและขยะแห้งเพื่อให้ง่ายต่อการกำจัด

การรีไซเคิลขยะ

การจัดการขยะ

ข้อมูลการใช้้งานน้ำประปา หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร

ปี พ.ศ.การใช้น้ำประปา (ยูนิต)น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ (ลบ.ม.)
2560590 ยูนิต0
2561537 ยูนิต0
2562557 ยูนิต 0
2563654 ยูนิต0
2564539 ยูนิต
0

          หน่วยประสานงานฯ ชำระค่าน้ำประปาให้กับนิติบุคคลอาคารชุด เอส เอ็ม ทาวเวอร์ คอนโดมิเนียม ในอัตรา 25 บาท/ยูนิต  

นโยบายอนุรักษ์การใช้น้ำของหน่วยประสานงานฯ
1. ปิดน้ำทุกครั้งหลังใช้งาน
2. สำรวจ ตรวจสอบ และทำการเปลี่ยนหรือซ่อมแซม ก๊อกน้ำ และระบบสุขภัณฑ์ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน
3. ปรับระดับลูกลอยเพื่อควบคุมปริมาณน้ำในชักโครกให้เหมาะสม

          หน่วยประสานงานฯ ใช้บริการรถยนต์เช่าพร้อมพนักงานขับรถ (รถตู้) จำนวน 1 คัน สำหรับใช้ในภารกิจรับรองผู้บริหาร และใช้งานอื่นๆ ตามความจำเป็น ทั้งงานรับส่งเอกสาร และการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายในตามที่มีการขอใช้บริการ 

มาตรการควบคุมการใช้รถยนต์หน่วยประสานงานฯ 

1. ควรขับรถที่ความเร็วเหมาะสมตามกฎหมายกำหนดไว้ (ไม่เกิน 90 กม./ ชั่วโมง)

2. ศึกษาเส้นทางและวางแผนการเดินทางอย่างรอบคอบ เพื่อลดระยะทาง

3. ไม่ควรติดเครื่องจอดเฉยๆ และบรรทุกหรือเก็บสัมภาระสิ่งของที่ไม่จำเป็น

4. หมั่นดูแลบำรุงรักษาให้ระบบต่างๆ ของรถยนต์และเครื่องยนต์ให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ

          หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร รับเอานโยบายสีเขียวของมหาวิทยาลัย Green Walailak University มาเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินกิจกรรมของหน่วยงาน และถึงแม้ว่าหน่วยประสานงานฯ จะไม่ได้มีส่วนในการจัดการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้ แต่ได้สนับสนุนให้บุคลากรเรียนรู้และแบ่งปันองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับโครงการสีเขียวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติมาประยุกต์ใช้ในชิ้นงานต่างๆ โดยเฉพาะการจัดอาหารรับรองการประชุม และการจัดทำของชุดของขวัญเนื่องในโอกาสต่างๆ เป็นต้น