photo gallery
our activities & events
teamwork
together Everyone Achieves More

กิจกรรม “เดิน-วิ่ง สมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา 2561”

บุคลากรหน่วยประสานงานฯ เข้าร่วมกิจกรรม “เดิน-วิ่ง สมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา 2561” ระยะทาง 5 กิโลเมตร และ 10 กิโลเมตร เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จตุจักร ซึ่งการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการส่งเสริมสุขภาพกายและจิตที่ดีแล้ว ยังเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในโครงการ Healthy workplace ของหน่วยประสานงานฯ ด้วย

"ปาร์ตี้หรรษา...มาลานำสุข"

หน่วยประสานงานฯ จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2018 “ปาร์ตี้หรรษา…มาลานำสุข” เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 และได้รับเกียรติจาก อธิการบดี ผู้บริหาร อาจารย์ เพื่อนพนักงาน และผู้ให้การสนับสนุน เข้าร่วมร่วมกิจกรรม

ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปี 2560

บุคลากรหน่วยประสานงานฯ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร

“รดน้ำสงกรานต์...เบิกบานปีใหม่ไทย 2561”

วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ ร่วมกับ หน่วยประสานงานฯ จัดกิจกรรม “รดน้ำสงกรานต์…เบิกบานปีใหม่ไทย 2561” โดยมี ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมรดน้ำขอพร ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.ทพ.จีรศักดิ์ นพคุณ ศาตราจารย์ ศาสตราจารย์ ทพ.จินตกร คูวัฒนสุชาติ และ อาจารย์ศิริเพ็ญ อรุณประพันธ์ อาจารย์อาวุโสของวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ณ หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร

สัมมนาหน่วยประสานงานฯ ประจำปี 2560

หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร จัดสัมมนาร่วมกับ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ 20 – 22 มกราคม 2560 ณ เชียงคาน ริเวอร์ เมาท์เทน รีสอร์ท จังหวัดเลย การสัมมนาว่าด้วยการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานเปิดการสัมมนา

ตรวจประเมิน 5ส ครั้งที่ 1/2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาริท เจาะจิตต์ คณบดีสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ในฐานะประธานคณะกรรมการ 5ส มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้เกียรติตรวจประเมิน 5ส ครั้งที่ 1/2561 ณ หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561

ซ้อมหนีไฟ ประจำปี 2560

บุคลากรหน่วยประสานงานฯ เข้าร่วมการซ้อมหนีไฟ ประจำปี 2560 ของนิติบุคคลอาคารชุด เอส เอ็ม ทาวเวอร์ และรับมอบของที่ระลึกในฐานะหน่วยงานที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัดฝึกอบรม เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560