5ส Green หน่วยประสานงานฯ
นางสาวอรพินท์ ไชยพงศ์

รักษาการแทนหัวหน้าหน่วยประสานงานฯ

          

          หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร ให้ความสำคัญกับกิจกรรม 5ส Green เป็นอย่างมาก โดยใช้เครื่องมือ 5ส Green มาปรับปรุงสภาพแวดล้อมในหน่วยงานให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร ซึ่ง บุคลากรหน่วยประสานงานฯ ได้ดำเนินกิจกรรม 5ส Green อย่างจริงจังและต่อเนื่อง พร้อมที่จะสนองต่อนโยบายของมหาวิทยาลัย ที่มุ่งหวังให้ 5ส Green เป็นภารกิจสำคัญที่ทุกคนต้องยึดถือและปฏิบัติจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร

พื้นที่ความรับผิดชอบ

พื้นที่ความรับผิดชอบ 5ส Green หน่วยประสานงานฯ

เป้าหมายกิจกรรม 5ส Green

1. ทุกพื้นที่ของหน่วยประสานงานฯ มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม สะดวกต่อการใช้งาน มีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ และปลอดภัย

2. สามารถบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

3. บุคลากรมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม 5ส Green อย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ และจริงจัง

4. บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความรู้สึกภาคภูมิใจ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้บรรยากาศการทำงานที่ดี และสภาพแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะ

5. ระดับความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม 5ส Green ประจำปีอย่างน้อย ระดับ 4.5 คะแนน

แผนกิจกรรมการดำเนินการ 5ส Green ประจำปีงบประมาณ 2564

กิจกรรม

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

1. ทบทวนนโยบาย วัตถุประสงค์ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน และรายนามคณะกรรมการ 5ส Green มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มีนาคม

2. ทบทวนมาตรฐานกลาง - มาตรฐานพื้นที่

มีนาคม

3. แบ่งกลุ่มพื้นที่ตรวจประเมิน – แต่งตั้งทีมประเมิน

มีนาคม

เมษายน

4. อบรม/ จัดกิจกรรม ประชาสัมพันธ์ ความรู้ ความเข้าใจ 5ส Green

5. กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปี

6. การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ประเมิน/ Train the Trainer ผ่านระบบออนไลน์

7. กิจกรรมอบรมทักษะการดับเพลิง

8. กิจกรรม KM ยกร่างมาตรฐาน 5ส Green

พฤษภาคม

9. การตรวจประเมินตนเอง (Self-audit) ของแต่ละหน่วยงาน

มีนาคม

กรกฎาคม

10. การประเมินตรวจสอบพื้นที่ 5ส Green โดยคณะกรรมการ 5ส Green ของมหาวิทยาลัย

สิงหาคม*

11. Show & Share: Best Practices 5ส Green

กันยายน

12. สรุปผล นำเสนอผู้บริหาร

กันยายน

* หมายเหตุ : หน่วยประสานงานฯ ได้รับยกเว้นการตรวจประเมิน 5ส Green ในปี 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

ภาพกิจกรรม 5ส Green หน่วยประสานงานฯ

การดำเนินการ 5S Green

Big Cleaning Day เตรียมรับการตรวจประเมิน 5ส Green

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรม Big Cleaning Day โดยบุคลากรหน่วยได้ช่วยกันปรับปรุงพื้นที่ จัดระเบียบ และทำความสะอาดพื้นที่สำนักงานให้เป็นไปตามมาตรฐานกลาง 5ส Green เพื่อเตรียมรับการตรวจประเมิน 5ส Green ที่จะมีขึ้นในวันที่ 14 สิงหาคม 2563

กิจกรรม 5ส Green ซ่อมวอลเปเปอร์

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 บุคลากรหน่วยประสานงานฯ ช่วยกันซ่อมแซมวอลเปเปอร์ที่ชำรุดและปรับปรุงพื้นที่สำนักงาน เพื่อเตรียมรับการตรวจประเมิน 5ส Green ประจำปี 2563 ซึ่งจะมีขึ้นในต้นเดือนสิงหาคมนี้  

กิจกรรม WUBKK Big Cleaning Day 

หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรม WUBKK Big Cleaning Day เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 โดยบุคลากรได้ช่วยกันจัดพื้นที่สำนักงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เตรียมพร้อมสำหรับรับการตรวจประเมิน 5ส GREEN ครั้งที่ 1/2563 

          ผลการตรวจประเมิน 5ส Green