5S Green WUBKK
นางสาวอรพินท์ ไชยพงศ์

รักษาการแทนหัวหน้างานประสานงานฯ

          

          งานประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร ให้ความสำคัญกับกิจกรรม 5ส Green เป็นอย่างมาก โดยใช้เครื่องมือ 5ส Green มาปรับปรุงสภาพแวดล้อมในหน่วยงานให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร ซึ่ง บุคลากรงานประสานงานฯ ได้ดำเนินกิจกรรม 5ส Green อย่างจริงจังและต่อเนื่อง พร้อมที่จะสนองต่อนโยบายของมหาวิทยาลัย ที่มุ่งหวังให้ 5ส Green เป็นภารกิจสำคัญที่ทุกคนต้องยึดถือและปฏิบัติจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร

พื้นที่ความรับผิดชอบ

พื้นที่รับผิดชอบ 5ส Green

ผังโครงสร้างคณะกรรมการ 5ส Green งานประสานงานฯ

Head of 5S Green WUBKK Committee
นางสาวอรพินท์ ไชยพงศ์
หัวหน้าคณะทำงาน
คณะกรรมการ 5ส Green
คณะกรรมการ 5ส Green
คณะกรรมการ 5ส Green
นางสาวสุเมตตา อุราโรจน์
คณะทำงาน
นางกาญจนา จิตวิโชติ
คณะทำงาน
นายปรเมนทร์ รักษ์ดี
คณะทำงาน

เป้าหมาย 5ส Green ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

1. ทุกพื้นที่ของงานประสานงานฯ มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม สะดวกต่อการใช้งาน มีความสะอาด ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย

2. สามารถบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

3. บุคลากรมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม 5ส Green อย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอและจริงจัง

4. บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความรู้สึกภาคภูมิใจ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้บรรยากาศการทำงานที่ดีและสภาพแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะ

5. ระดับความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม 5ส Green ประจำปีอย่างน้อย ระดับ 4.5 คะแนน

แผนกิจกรรมการดำเนินการ 5ส Green ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

กิจกรรม

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

1. ทบทวนนโยบาย วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนการดำเนินงาน

พฤศจิกายน

2. ทบทวนมาตรฐานกลาง – มาตรฐานพื้นที่

ธันวาคม

3. Kick-off 5ส Green + กิจกรรม Big Cleaning Day

มกราคม

4. การตรวจประเมินตนเอง (Self-Audit)

ธันวาคม

มีนาคม

มิถุนายน

5. การตรวจประเมิน 5ส

พฤษภาคม

สิงหาคม

6. Show & Share สรุปผล นำเสนอผู้บริหาร

กันยายน

ภาพกิจกรรม 5ส Green งานประสานงานฯ

Before

6 พฤษภาคม 2565

After

12 พฤษภาคม 2565

กิจกรรม “WUBKK น่าอยู่ น่าทำงาน ครั้งที่ 2/2565″  
          หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรม “WUBKK น่าอยู่ น่าทำงาน ครั้งที่ 2/2565” เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 โดยบุคลากรได้ร่วมกัน Big Cleaning จัดระเบียบพื้นที่ภายในสำนักงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เตรียมพร้อมสำหรับการตรวจประเมิน 5ส Green ครั้งที่ 1/2565 ที่จะมีขึ้นในวันที่ 14 พฤษภาคม ที่จะถึงนี้

Big Cleaning Day เตรียมรับการตรวจประเมิน 5ส Green

          เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรม Big Cleaning Day โดยบุคลากรหน่วยได้ช่วยกันปรับปรุงพื้นที่ จัดระเบียบ และทำความสะอาดพื้นที่สำนักงานให้เป็นไปตามมาตรฐานกลาง 5ส Green เพื่อเตรียมรับการตรวจประเมิน 5ส Green ที่จะมีขึ้นในวันที่ 14 สิงหาคม 2563

กิจกรรม 5ส Green ซ่อมวอลเปเปอร์

          เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 บุคลากรหน่วยประสานงานฯ ช่วยกันซ่อมแซมวอลเปเปอร์ที่ชำรุดและปรับปรุงพื้นที่สำนักงาน เพื่อเตรียมรับการตรวจประเมิน 5ส Green ประจำปี 2563 ซึ่งจะมีขึ้นในต้นเดือนสิงหาคมนี้  

กิจกรรม WUBKK Big Cleaning Day 

          หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรม WUBKK Big Cleaning Day เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 โดยบุคลากรได้ช่วยกันจัดพื้นที่สำนักงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เตรียมพร้อมสำหรับรับการตรวจประเมิน 5ส GREEN ครั้งที่ 1/2563