ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำคณะผู้บริหารและบุคลากร เดินทางไปศึกษาดูงานและเยี่ยมชมหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง ในระหว่างวันที่ 28 – 29 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา

วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เยี่ยมชมการดำเนินงานของ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) โดยได้รับเกียรติจาก นายบุญชุบ บุ้งทอง ผู้อำนวยการสำนักปฎิบัติการดาวเทียม ให้การต้อนรับและบรรยายแนะนำการดำเนินงาน ณ Auditorium อาคารศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธร (สภ.) อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พร้อมกันนั้นได้เยี่ยมชมนวัตกรรมภายในห้องต่างๆ ของอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ประกอบด้วย ห้องปฏิบัติการ SOAR ห้องปฏิบัติการ GALAXI เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีอวกาศ และนวัตกรรมอื่นๆ ภายในอุทยาน

จากนั้นเดินทางไปยัง สำนักงานนิคมอุตสาหรรมแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อศึกษาดูงาน โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (ECC) ในการนี้ นายวีระศักดิ์ แจ้งการ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง และ นายสาธิต เกียรติกำจร ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งให้เกียรติบรรยายถึงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และนำชมนิคมอุตสาหกรรมบนหอคอย ซึ่งสามารถมองเห็นพื้นที่ต่างๆ ของนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังได้จากระยะไกล

วันที่ 29 มิถุนายน 2561 คณะศึกษาดูงานเดินทางไปยังสถาบันวิทยสิริเมธี อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง เพื่อเยี่ยมชมและศึกษาแนวทางในการบริหารจัดการสถาบัน โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.จำรัส ลิ้มตระกูล อธิการบดีสถาบันวิทยสิริเมธี ให้การต้อนรับและบรรยายแนะนำสถาบัน ซึ่งสถาบันวิทยสิริเมธี จัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา มุ่งเน้นการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมและเทคโนโลยี โดยมีศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นแนวหน้า เป็นศูนย์กลางในการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการวิจัย และเป็นศูนย์รวมนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญ เป็นสถาบันที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการศึกษา วิจัย การสร้างนวัตกรรม สร้างความร่วมมือทางด้านวิจัยกับสถาบันการศึกษา ภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรมและหน่วยงานด้านการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จากนั้นได้เยี่ยมชมโรงเรียนกำเนิดวิทย์ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียง เยี่ยมชมห้องเรียน ห้องปฏิบัติการทางฟิสิกส์ ห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ และสำนักวิทยบริการ ซึ่งเป็นห้องสมุดที่ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI Autolib ซึ่งพัฒนาโดย สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เช่นเดียวกับห้องสมุดของสถาบันวิทยสิริเมธี

โรงเรียนกำเนิดวิทย์ จัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้กับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ในลักษณะโรงเรียนประจำ โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักในการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ ให้นักเรียนสามารถศึกษาต่อทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำของโลกจนถึงระดับปริญญาเอกและหลังปริญญาเอก โดยมีทุนการศึกษาให้กับนักเรียนของโรงเรียนตามความจำเป็น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายการพัฒนากำลังคนด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ

ปิดท้ายด้วยการเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ป่าวังจันทร์ ซึ่งเป็นสถานที่รวบรวมองค์ความรู้ในการพัฒนางานวิจัยด้านการปลูกและจัดการป่าไม้ ที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมากว่า 20 ปี โอกาสนี้ คณะศึกษาดูงานได้เยี่ยมชมนิทรรศการที่จัดแสดงภายในศูนย์การเรียนรู้ และร่วมทำกิจกรรมปลูกต้นแคแสด ซึ่งทางศูนย์การเรียนรู้ป่าวังจันทร์จัดขึ้นด้วย

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยอธิการบดี มีนโยบายจะพัฒนาการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา และการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ การศึกษาดูงานในครั้งนี้เป็นการเปิดโลกทัศน์ใหม่ที่จะทำให้ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยได้นำไปใช้ในการพัฒนาการดำเนินงานและการเรียนการสอน ซึ่งการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับทราบแนวทางการดำเนินงานจากทุกๆ หน่วยงานตลอดระยะเวลาการศึกษาดูงานในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในโอกาสต่อไป

อบอุ่น ประทับใจ มิตรภาพ ค่ายวัฒนธรรมนานาชาติ ม.วลัยลักษณ์ ผสานรวมวัฒนธรรมของ 33 ชาติเป็นหนึ่งเดียว

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดค่ายวัฒนธรรมนานาชาติ 2561 (The 2nd Walailak University Cultural Camp) ระหว่างวันที่ 16 -23 มิถุนายน 2561 เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และเปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างชาติได้มาเรียนรู้วัฒนธรรมไทย พร้อมสร้างทูตทางวัฒนธรรม เพื่อช่วยในการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยไปสู่สากล ภายใต้แนวคิด “วัฒนธรรมไร้พรมแดน” โดยมีนักศึกษาต่างชาติจาก 33 ประเทศ 5 ทวีปทั่วโลก เข้าร่วม

โดยในพิธีปิดค่ายฯ เมื่อช่วงค่ำของวันที่ 22 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานในพิธี โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโครงการค่ายวัฒนธรรมนานาชาติ และตัวแทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าร่วม ณ โรงแรม เดอะ รอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยมิตรภาพ ความอบอุ่น และความประทับใจ ด้วยการแสดงที่ผสมผสานเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของแต่ละชาติเข้าด้วยกัน ภายใต้ชุด “Cultures Without Borders” ด้วย

โอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ได้บอกเล่าถึงประสบการณ์การเป็น Camper เมื่อ 60 ปี ที่แล้วว่า ค่ายนานาชาติจะเป็นประสบการณ์สำคัญและจะเปลี่ยนชีวิตของ Camper โดยได้ริเริ่มการทำค่ายอาสาสมัครในประเทศไทยเป็นคนแรก ปัจจุบันความคิดดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ออกไปอย่างกว้างขวาง ทั้งนี้รู้สึกยินดีเป็นอย่างมากที่ค่ายวัฒนธรรมนานาชาติในปี 2561 มีผู้เข้าร่วมจำนวนมากถึง 33 ประเทศทั่วโลก หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ค่ายวัฒนธรรมนานาชาติของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะทำให้นักศึกษาทุกคนได้รับประโยชน์มากกว่าที่คาดหวังไว้

อย่างไรก็ตามขอให้การกล่าวคำลาในคืนนี้คือคำสัญญาที่เราจะพบกันใหม่อีกครั้ง โดยมีข้อความหนึ่งในพิธีปิดที่มีความหมายลึกซึ้งมาก คือ “Distance doesn’t matter since friendship knows no barriers nor frontiers” เพราะค่ายวัฒนธรรมนานาชาติได้ทำให้เกิดมิตรภาพขึ้นแล้ว ดังนั้นระยะทางอันยาวไกลมิใช่อุปสรรคที่พวกเราจะพบเจอกันอีก ขอให้ทุกคนเก็บความรู้สึกและความทรงจำดีๆ เอาไว้ ทำให้มิตรภาพเข้มแข็งยิ่งๆ ขึ้นไป และขอให้ทุกคนโชคดี และเดินทางกลับภูมิลำเนาอย่างปลอดภัย

ทั้งนี้ ค่ายวัฒนธรรมนานาชาติ 2561 ภายใต้แนวคิด “วัฒนธรรมไร้พรมแดน” โดยมีกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมประจำชาติ การเรียนรู้วัฒนธรรมไทยผ่านการทำอาหารไทย มวยไทย รำไทย ภาษาไทย และดนตรีไทย ตลอดจนร่วมกับชุมชนทำความสะอาดชายหาด การศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์เมืองนครศรีธรรมราช การเยี่ยมชมวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ล่องเรือเยี่ยมชมลุ่มน้ำปากพนัง เยี่ยมชมวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

ม.วลัยลักษณ์ จัดระดมทุนรพ.ศูนย์การแพทย์ผ่านรายการพิเศษทางโทรทัศน์ช่อง 9 MCOT รวมยอดบริจาคแล้วกว่า 42 ล้านบาท

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดกิจกรรมถ่ายทอดสดรายการพิเศษ โครงการ “รวมใจวลัยลักษณ์” เพื่อระดมทุนพัฒนาโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์และนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์” ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 MCOT (30) เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา เวลา 22.00 – 23.30 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนหารายได้สมทบทุนการพัฒนาโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มอบเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และการพัฒนามหาวิทยาลัยในด้านอื่นๆ โดยผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินกว่า 500 ราย จำนวนเงินรวมกว่า 42 ล้านบาท

เริ่มรายการโดยมีพิธีถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ต่อจากนั้นเป็นการสัมภาษณ์พิเศษศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัย และศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ ประเดิมการรับมอบเงินจำนวน 100,000 บาท จากนายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์รับมอบ และร่วมกันรับมอบเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาที่บริจาคเกิน 100,000 บาท จำนวน 33 ราย โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก คุณเอ ศุภชัย ศรีวิจิตร นำทัพดารานักแสดงในสังกัด พร้อมด้วย ปิงปอง เวธกา เพ็ชรสุข Miss Global Beauty Queen 2015 นางสาวกัญญ์ณณัฐ พรนิพัทธ์กุล รองอันดับ1นางสาวนครศรีธรรมราช 2017 ร่วมรับโทรศัพท์ในรายการร่วมกับ นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหารและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อีกทั้งยังมีดารานักร้อง ได้แก่ โกไข่ รัชนก ศรีโลพันธ์ ซาร่าเปา ร่วมร้องเพลง และการแสดงของนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมส่งมอบความสุขแก่ผู้ชม

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ กล่าวในรายการดังกล่าวถึงความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่า ภายในเดือนกันยายนนี้การก่อสร้างจะเสร็จประมาณ 60 % และภายในปี 2562 การก่อสร้างในระยะที่ 1 จะแล้วเสร็จทั้งหมด ปี 2563 จะเปิดให้บริการได้จำนวน 120 เตียง และปี 2564 จำนวน 419 เตียง หลังจากนั้นจะดำเนินการในเฟสที่ 2 จำนวน 550 เตียง และเฟสที่ 3 จำนวน 750 เตียงตามลำดับ

“ปัจจุบันได้มีการเปิดโรงพยาบาลนำร่องแล้วเพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านบุคลากรทางการแพทย์ และบุคลากรในด้านอื่นๆ รวมถึงระบบต่างๆ ให้ลงตัว ทั้งนี้เมื่อศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดบริการเต็มรูปแบบแล้วจะเป็นโรงพยาบาลหลักของภาคใต้ตอนบน คาดว่าจะมีผู้มาใช้บริการกว่า 6 แสนคนต่อปี มีบุคลากรไม่น้อยกว่า 3,000 คน ให้บริการรักษาในระดับตติยภูมิ รักษาโรคที่ซับซ้อน และใช้เครื่องมือที่เป็นเทคโนโลยีขั้นสูงใหม่ล่าสุด รวมถึงยังเป็นสถานที่สำหรับการค้นคว้าวิจัยของอาจารย์แพทย์อีกด้วย” ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กล่าว

ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคเงินสนับสนุนโครงการผ่านบัญชี กองทุนรวมใจวลัยลักษณ์ เพื่อพัฒนาศูนย์การแพทย์และนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าศาลา เลขที่บัญชี 828-0-95771-5 บัญชีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ธนาคารกสิกรไทย สาขาท่าศาลา เลขที่บัญชี 302-2-47061-1 และธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเทสโก้โลตัส ท่าศาลา เลขที่บัญชี 997-207660-2 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ทั้งนี้ผู้บริจาคส่งเอกสารการโอนเงิน ชื่อและที่อยู่ ไปที่ นางจันทร์จิรา ศรีราพร ส่วนการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทรศัพท์ 0 7567 3717 โทรสาร 0 7567 3719 E-mail : junjira.wu@gmail.com line ID : wu.fund สำหรับการออกใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลฯ ณ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยบุคลากรจากหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

ม.วลัยลักษณ์ จับมือ บ.บลิส-เทล บ.หัวเว่ย ลงนามความร่วมมือก้าวสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล


ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ พร้อมด้วย นายกิตติชัย ลือศักดิ์กชกร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท บลิส-เทล จำกัด (มหาชน) และนายหม่า เซี่ยว รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายขายโซลูชั่น บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกันลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการนวัตกรรมการพัฒนาสถาบันการศึกษาเพื่อก้าวสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัลทางการศึกษาและมหาวิทยาลัยสีเขียว (University of Digital Education & Green University)

ม.วลัยลักษณ์ เดินหน้าเปิดหลักสูตรแพทยศาสตร์นานาชาติ สนองตอบนโยบายประเทศนำพาไทยสู่ Medical Hub


มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสำนักวิชาแพทยศาสตร์ จัดเสวนา “เตรียมความพร้อมการเปิดหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)” เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสิริวัฒนภักดี อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับมอบทุนมูลนิธิท่านท้าวมหาพรหมโรงแรมเอราวัณ จำนวน 10 ล้านบาท

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้ารับมอบทุนมูลนิธิท่านท้าวมหาพรหมโรงแรมเอราวัณ เพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์ จำนวน 10 ล้านบาท โดยมีพิธีมอบ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน ที่ผ่านมา ณ ห้องแกรนด์บอลล์รูม 3 โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ

มวล. เยือน ม.มหิดล หารือความร่วมมือศูนย์การแพทย์ และการพัฒนาการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำคณะผู้บริหารด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เยือนมหาวิทยาลัยมหิดล หารือความร่วมมือ ในการดำเนินงานของศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ