กิจกรรมหน่วยประสานงานฯ

นปม.กท. จัดกิจกรรม Kick off as Green Office for a Better Life

Green Office for a Better Life
          หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรม Kick off as Green Office for a Better Life เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 โดยบุคลากรได้ร่วมกันพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในสำนักงาน ปลูกต้นไม้ประดับ และจัดระเบียบสถานที่ให้น่าอยู่ น่าทำงาน ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมของโครงการสีเขียว หน่วยประสานงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
          แคมเปญ “Green Office for a Better Life” เป็นกลุ่มกิจกรรมเพื่อก้าวสู่การเป็น Green Office ดำเนินการครอบคลุมทั้งในเรื่องสภาพแวดล้อมทางกายภาพและพฤติกรรมบุคคล โดยจะมีการพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในสำนักงานให้เป็น Green Office ส่งเสริมให้บุคลากรภายในหน่วยงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้สอดคล้องกับแนวทางการรณรงค์ของโครงการสีเขียว หน่วยประสานงานฯ ทั้งการลดปริมาณการใช้พลาสติก การประหยัดทรัพยากร ส่งเสริมการบริโภคอย่างปลอดภัย ตลอดจนส่งเสริมการนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่อย่างสร้างสรรค์
Green Office for a Better Life
วันที่ประกาศ 14/02/2022