กิจกรรมงานประสานงานฯ

ตรวจรับงานงวดที่ 4 งานจ้างปรับปรุงสำนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร

ปรับปรุงสำนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
          เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในฐานะประธานกรรมการตรวจรับ พร้อมด้วย นางสาวอรพินท์ ไชยพงศ์ รักษาการแทนหัวหน้างานประสานงานฯ และนายปรเมนทร์ รักษ์ดี ผู้ ควบคุมงาน ลงพื้นที่ตรวจรับงานงวดที่ 4 งานจ้างปรับปรุงสำนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร ชั้น 19 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ ร่วมกับ นายเฉลิมชัย สุทธิสาร Managing Director บริษัท บุญวิศวกรรม จำกัด ผู้รับเหมา ในการนี้ นายสนธยา คงชัย รักษาการแทนหัวหน้าส่วนอาคารสถานที่ ได้ร่วมตรวจหน้างานผ่านระบบการสื่อสารออนไลน์
ปรับปรุงสำนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ปรับปรุงสำนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
          ขณะนี้งานปรับปรุงดำเนินไป ร้อยละ 94.44 ภาพรวมงานปรับปรุงโดยทั่วไปเป็นไปตามแผน เหลือในส่วนของงานเพิ่ม-ลด งานเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว และงานติดตั้งโสตทัศนูปกรณ์ ซึ่งผู้รับเหมาได้ขอขยายสัญญาเป็นเวลา 45 วัน ทั้งนี้จะสามารถเข้าใช้พื้นที่ได้ในราวเดือนกันยายน 2566
ปรับปรุงสำนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ปรับปรุงสำนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ปรับปรุงสำนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ปรับปรุงสำนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ปรับปรุงสำนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ปรับปรุงสำนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ปรับปรุงสำนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ปรับปรุงสำนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ปรับปรุงสำนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ปรับปรุงสำนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ปรับปรุงสำนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ปรับปรุงสำนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
วันที่ประกาศ 26/07/2566