กิจกรรมงานประสานงานฯ

รักษาการแทนอธิการบดี ลงพื้นที่ดูความคืบหน้าการปรับปรุงสำนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร

สำนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร
          เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงพื้นที่ดูความคืบหน้าการปรับปรุงสำนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ ร่วมกับ งานประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และบริษัท บุญวิศวกรรม จำกัด ซึ่งขณะนี้งานปรับปรุงสำนักงานโดยภาพรวมเป็นไปตามแผน มีความคืบหน้า ร้อยละ 65 บริษัทผู้รับเหมามีการปรับแบบให้สอดคล้องกับการใช้งานจริงตามที่มหาวิทยาลัยได้เห็นชอบให้มีการเพิ่ม-ลดงาน คาดว่าการปรับปรุงจะแล้วเสร็จตามสัญญา ภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2566
สำนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร
สำนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร
สำนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร
สำนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร
สำนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร
สำนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร
          สำนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร ชั้น 19 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ มีขนาดพื้นที่ 1,235.76 ตารางเมตร ภายในประกอบด้วย ห้องประชุมใหญ่ ขนาด 40 ที่นั่ง จำนวน 1 ห้อง สำหรับรองรับการประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และการประชุมสำคัญต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ห้องบรรยาย จำนวน 2 ห้อง สำหรับการเรียนการสอนและการบรรยายที่จัดขึ้น ณ กรุงเทพมหานคร ห้องประชุมขนาดเล็ก ห้องรับรอง โซนพื้นที่ทำงานของบุคลากร และโซนพื้นที่สำหรับการเรียนการสอน ซึ่งนอกจากจะใช้ประโยชน์เพื่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยแล้ว ยังสามารถให้บริการเช่าสถานที่สำหรับการจัดประชุม อบรม และสัมมนา แก่หน่วยงานภายนอกได้ด้วย
สำนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร
สำนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร
สำนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร
สำนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร
สำนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร
สำนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร
วันที่ประกาศ 25/05/2566