ข่าวประชาสัมพันธ์

ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้ารับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม) จากนิด้า

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ครั้งที่ 43 ประจำปีการศึกษา 2564 – 2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ในการนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้ารับมอบปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม)
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
          ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นนักวิชาการ นักนิเทศศาสตร์และนักบริหารการพัฒนาที่ก้าวนำการเปลี่ยนแปลง มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก การสร้างภาพลักษณ์ และการสื่อสารองค์กร ดังจะเห็นได้จากการส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์สถาบันเชิงรุก มีการส่งเสริมภาพลักษณ์ของสถาบันทั้งด้านกายภาพและด้านวิชาการ โดยเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ มีวิสัยทัศน์กว้างไกลในด้านนวัตกรรมนิเทศศาสตร์ มีดำริให้ก่อตั้งคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการขึ้น โดยจัดทำหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม) และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม ซึ่งสภาสถาบันให้ความเห็นชอบและได้ดำเนินการรับนักศึกษาตั้งแต่ภาค 2 ปีการศึกษา 2555 จากการสนับสนุนและผลักดันให้เกิดคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมนี้ ทำให้คณะสามารถผลิตบัณฑิตทางด้านนิเทศศาสตร์ยุคใหม่ที่ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี มีความรู้ความสามารถมารับใช้สังคม ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม จนเป็นที่ยอมรับในวงการนิเทศศาสตร์ทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ
          ด้วยเกียรติประวัติและคุณูปการดังกล่าว สภาสถาบัณบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ในคราวประชุม ครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 จึงมีมติให้ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม) คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ ซึ่งในปีการศึกษา 2564 – 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้มอบปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 3 ท่าน ร่วมด้วย นายสมชัย จิตสุชน ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เศรษฐศาสตร์) คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ และศาสตราจารย์เกษม จันทร์แก้ว ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการสิ่งแวดล้อม) คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
          เนื่องในโอกาสที่ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ ได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มีบุคคลและคณะบุคคลมาร่วมแสดงความยินดี ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และผู้บริหารของสถาบัน คณบดีและบุคลากรจากคณะและวิทยาลัยของนิด้า ประกอบด้วย คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ วิทยาลัยนานาชาติ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ สว.สุวิศว์ เมฆเสรีกุล และคณะนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เพื่อน KU 30) ในส่วนของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี ศาสตราจารย์ ดร.ทพ.สิทธิชัย ขุนทองแก้ว คณบดีวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ พร้อมด้วยอาจารย์ พนักงานของวิทยาลัย และงานประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร เป็นตัวแทนบุคลากรของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมแสดงความยินดี
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ภาพและข่าว: งานประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร
ภาพในห้องพิธี: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

วันที่ประกาศ 14/02/2566