ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้บริหาร สวัสดีปีใหม่ อดีตนายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มวล. สวัสดีปีใหม่ 2566
มวล. สวัสดีปีใหม่ 2566
          ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วยรองอธิการบดี ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด และบุคลากรจากสำนักงานสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และงานประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร เข้าเยี่ยมสวัสดีปีใหม่ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน อดีตนายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566 ณ วิจิตรภาคียสถาน ในการนี้ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ได้ฝากความระลึกถึงและอวยพรให้ชาววลัยลักษณ์ทุกท่านจงมีแต่ความสุข ประสบความสำเร็จตามที่หวังไว้ในปีนี้และตลอดไป
มวล. สวัสดีปีใหม่ 2566
มวล. สวัสดีปีใหม่ 2566
วันที่ประกาศ 13/01/2566