ข่าวประชาสัมพันธ์

ม.วลัยลักษณ์ ศึกษาดูงานคณะแพทย์ฯ ม.ธรรมศาสตร์ เตรียมความพร้อมจัดการเรียนการสอนชั้นคลินิก

มวล.ดูงานคณะแพทยศาสตร์ มธ.
มวล.ดูงานคณะแพทยศาสตร์ มธ.
มวล.ดูงานคณะแพทยศาสตร์ มธ.
          รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ และรองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์ รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนนทพรรณ ผาสุข หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก และบุคลากรจากสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เดินทางไปศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนและบริการทางการแพทย์ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนงลักษณ์ คณิตทรัพย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้บริหารและบุคลากร ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมอารี วัลยเสวี อาคารคุณากร
มวล.ดูงานคณะแพทยศาสตร์ มธ.
มวล.ดูงานคณะแพทยศาสตร์ มธ.
          คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นต้นแบบที่ดีในด้านการจัดการศึกษา การวิจัย การให้บริการสุขภาพและวิชาการ ตลอดจนการบริหารจัดการองค์กร โดยเฉพาะการกำหนดภาระงานของบุคลากรสายวิชาการและการประเมินผลการปฏิบัติงาน ที่ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันในครั้งนี้เป็นประโยชน์ยิ่งสำหรับการบริหารบุคลากรทางการแพทย์ของสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมกันนี้ คณะศึกษาดูงานได้เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน ณ ห้องปฏิบัติการและห้องฝึกทักษะทางการแพทย์ของภาควิชาต่าง ๆ ได้แก่ กุมารเวชศาสตร์ สูติศาสตร์-นรีเวชศาสตร์ ศัลยศาสตร์ จักษุวิทยา โสต ศอ นาสิก ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ และห้องปฏิบัติการแพทย์แผนไทยประยุกต์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อรุณพร อิฐรัตน์ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ให้เกียรตินำชม
มวล.ดูงานคณะแพทยศาสตร์ มธ.
มวล.ดูงานคณะแพทยศาสตร์ มธ.
มวล.ดูงานคณะแพทยศาสตร์ มธ.
          การศึกษาดูงานในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ประสงค์จะศึกษาแนวทางการจัดการเรียนการสอนชั้นคลินิก การบริหารจัดการภาระงานของบุคลากร และอัตรากำลังสำหรับการบริการทางการเเพทย์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนชั้นคลินิก ณ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และเตรียมความพร้อมรองรับการขยายศักยภาพในการรับนักศึกษาเเพทย์เพิ่มของสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ในปีการศึกษา 2569
มวล.ดูงานคณะแพทยศาสตร์ มธ.
มวล.ดูงานคณะแพทยศาสตร์ มธ.
วันที่ประกาศ 09/11/2565