กิจกรรมงานประสานงานฯ

รักษาการแทนรองอธิการบดี ตรวจเยี่ยมการจัดเก็บและเตรียมขนย้ายพัสดุ

งานประสานงานฯ เตรียมขนย้ายพัสดุ
งานประสานงานฯ เตรียมขนย้ายพัสดุ
งานประสานงานฯ เตรียมขนย้ายพัสดุ
งานประสานงานฯ เตรียมขนย้ายพัสดุ
งานประสานงานฯ เตรียมขนย้ายพัสดุ
          เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้กรุณาตรวจเยี่ยมการจัดเก็บและเตรียมขนย้ายพัสดุ ณ สำนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมสำนักงานชั่วคราวของบุคลากรงานประสานงานฯ ณ อาคารวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ถนนระนอง 2 ในระหว่างที่ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงสำนักงาน ชั้น 19 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ ซึ่งจะเริ่มดำเนินการราวเดือนมกราคม 2566 โดยท่านได้ให้คำแนะนำการในการจัดเก็บพัสดุประเภทต่าง ๆ เพื่อให้สะดวกในการนำมาใช้งาน และไม่เกิดความชำรุดเสียหายในระหว่างดำเนินการขนย้าย
งานประสานงานฯ เตรียมขนย้ายพัสดุ
งานประสานงานฯ เตรียมขนย้ายพัสดุ
งานประสานงานฯ เตรียมขนย้ายพัสดุ
งานประสานงานฯ เตรียมขนย้ายพัสดุ
งานประสานงานฯ เตรียมขนย้ายพัสดุ
วันที่ประกาศ 3/11/2565