กิจกรรมงานประสานงานฯ

งานประสานงานฯ เป็นตัวแทนส่งมอบครุภัณฑ์ แก่โรงเรียนเทศบาลตำบลเขาพนม

มวล. บริจาคครุภัณฑ์
          เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2565 งานประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร ส่วนอำนวยการและสารบรรณ เป็นตัวแทนส่งมอบครุภัณฑ์ จำนวน 137 รายการ แก่โรงเรียนเทศบาลตำบลเขาพนม จังหวัดกระบี่ เพื่อใช้ประโยชน์ทางการศึกษา โดยมี นายปิยะพงศ์ หมันหมาด รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลตำบลเขาพนม พร้อมด้วยนางสาวณัฐพัชร์ จันทร์ทิพย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลตำบลเขาพนม เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร   
          ทั้งนี้ ครุภัณฑ์ดังกล่าวคณะกรรมการจำหน่ายพัสดุ เห็นชอบให้จำหน่ายตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 215 (3) โดยวิธีการโอนแก่หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การสาธารณกุศลตามมาตรา47 (7) แห่งประมวลรัษฏากร เพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับการก่อสร้างปรับปรุงสำนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
วันที่ประกาศ 31/10/2565