ข่าวประชาสัมพันธ์

ม.วลัยลักษณ์ แสดงความยินดีกับเลขาธิการคุรุสภา เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง

ม.วลัยลักษณ์ แสดงความยินดีกับเลขาธิการคุรุสภา
        รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วย  อาจารย์ ดร.พงศ์พันธุ์ คำพรรณ์ รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาครุศาสตร์ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ เข้าพบเพื่อแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม เนื่องในโอกาสที่ได้รับตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 ณ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา อาคาร 1 ชั้น 3 ในการนี้ได้นำเรียนถึงความก้าวหน้าของหลักสูตรครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และได้ปรึกษาหารือถึงแนวทางจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาครุศาสตร์ ซึ่งท่านเลขาธิการได้กรุณาให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อหลักสูตรในหลายประเด็น ทั้งเรื่องการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาผู้สอน การพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ตลอดจนให้แนวทางในการเตรียมการประเมินหลักสูตร
ม.วลัยลักษณ์ แสดงความยินดีกับเลขาธิการคุรุสภา
ม.วลัยลักษณ์ แสดงความยินดีกับเลขาธิการคุรุสภา
          นอกจากนี้ ท่านเลขาธิการยังได้รับคำเชิญที่จะมาเยือนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยจะมาเป็นผู้บรรยายให้ความรู้แก่คณาจารย์ในสาขาวิชาครุศาสตร์ ด้วยตนเอง และยังได้ให้โอกาสทางสาขาวิชาในการส่งอาจารย์เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ที่ทางคุรุสภาเป็นผู้ดำเนินการจัด เพื่อพัฒนาอาจารย์ของหลักสูตรให้มีศักยภาพ และผลิตครูที่มีคุณภาพ โดยท่านเลขาธิการได้เน้นย้ำให้มหาวิทยาลัยดำเนินการทุกขั้นตอนอย่างมีคุณภาพเพื่อผลิตบัณฑิตครูที่มีคุณภาพสู่สังคม ซึ่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะได้ดำเนินการตามมาตรฐานของคุรุสภาอย่างเคร่งครัดต่อไป
ม.วลัยลักษณ์ แสดงความยินดีกับเลขาธิการคุรุสภา
ม.วลัยลักษณ์ แสดงความยินดีกับเลขาธิการคุรุสภา
วันที่ประกาศ 28/10/2565