กิจกรรมงานประสานงานฯ

งานประสานงานฯ เตรียมพร้อมรับการก่อสร้างปรับปรุงสำนักงาน

สำนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร
สำนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร
          งานประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร กำลังอยู่ระหว่างการจัดเก็บและขนย้ายพัสดุภายในสำนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร ชั้น 19 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ เพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับการก่อสร้างปรับปรุงสำนักงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ทำให้ต้องปิดให้บริการห้องประชุมและห้องบรรยายบางส่วน ทั้งนี้ งานประสานงานฯ ได้เตรียมแผนการให้บริการ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายในระหว่างดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงสำนักงาน ทั้งความพร้อมด้านบุคลากร สถานที่ ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์สำหรับการดำเนินงาน
          การจัดเก็บและขนย้ายพัสดุของสำนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร ดำเนินการใน 4 แนวทาง ประกอบด้วย พัสดุที่ต้องขนย้ายไปยังสำนักงานชั่วคราว ณ อาคารวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ถนนระนอง 2, พัสดุที่จัดเก็บไว้ที่สำนักงานมหาวิทยาลัยชั้น 19 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ โดยใช้พื้นที่ห้องบรรยาย 1 และห้องบรรยาย 2 เป็นที่จัดเก็บชั่วคราวก่อนดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงในบริเวณดังกล่าว, พัสดุที่นำส่งคืนหน่วยงานผู้เป็นเจ้าของ ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช และพัสดุที่จำหน่ายออกจากทะเบียน
สำนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร
สำนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร
สำนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร
          ในระหว่างที่ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงสำนักงาน บุคลากรงานประสานงานฯ จะย้ายไปปฏิบัติงาน ณ อาคารวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่ 87 ถนนระนอง 2 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เป็นการชั่วคราว ซึ่งใช้ระยะเวลาประมาณ 1 ปี โดยสามารถให้บริการได้เช่นเดิมผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสารต่าง ๆ ของงานประสานงานฯ
          ทั้งนี้ งานประสานงานฯ จำเป็นต้องงดให้บริการเช่าสถานที่สำหรับการจัดประชุม อบรม สัมมนาแก่หน่วยงานภายนอกในระหว่างนี้ สำหรับการจัดประชุมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ผู้ใช้บริการสามารถขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ของวิทยาลัยวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยงานประสานงานฯ จะอำนวยความสะดวกในด้านอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนการจัดประชุม ตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ ให้สำเร็จลุล่วงต่อไป
วันที่ประกาศ 27/09/2565