ข่าวประชาสัมพันธ์

งานประสานงานฯ ส่งเสริมการพัฒนา Multi-skill ให้สามารถปฏิบัติงานได้หลากหลายภายใต้จำนวนบุคลากรที่จำกัด

ภารกิจงานประสานงานฯ
          งานประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร ได้จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของงานประสานงานฯ อยู่ในระดับดีมากทุกหัวข้อการประเมิน ในระดับคะแนนแตกต่างกันไป ทำให้มองเห็นภาพรวมของงานบริการในปีที่ผ่านมา รวมทั้งแนวทางที่จะพัฒนาการดำเนินงานให้สอดคลองกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ที่มีการปรับเปลี่ยนในหลาย ๆ ด้าน ทั้งภารกิจและจำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ภารกิจงานประสานงานฯ

          ปัจจุบันงานประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร สังกัดส่วนอำนวยการและสารบรรณ มีบุคลากรปฏิบัติงาน จำนวน 4 คน ประกอบด้วย
          1. นางสาวอรพินท์ ไชยพงศ์ ตำแหน่งรักษาการแทนหัวหน้างานประสานงานฯ
         
2. นางกาญจนา จิตวิโชติ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
          3. นางสาวสุเมตตา อุราโรจน์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
          4. นายปรเมนทร์ รักษ์ดี ตำแหน่งนายช่างเทคนิค

          ปฏิบัติงานสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายใน ณ สำนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 19 โดยมีภารกิจ ดังนี้
          1. งานบริการการประชุม
          2.
งานบริการประชาสัมพันธ์
          3.
งานบริการสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
          4.
งานบริการยานพาหนะ
          5.
งานบริการรับ – ส่งเอกสาร พัสดุและไปรษณีย์
          6.
งานเลขานุการและรับรองผู้บริหาร
          7.
สนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายใน
          8.
งานประสานงานทั่วไป

          ด้วยจำนวนบุคลากรที่จำกัด ทำให้งานประสานงานฯ ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงาน โดยบุคลากรหนึ่งคนต้องสามารถปฏิบัติได้หลายอย่างในลักษณะ Multi-skill ซึ่งบุคลากรต้องมีการเรียนรู้สิ่งใหม่และพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานให้ครอบคลุมทุกภารกิจของหน่วยงาน เพื่อให้สามารถสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่ประทับใจของผู้รับบริการ

วันที่ประกาศ 24/08/2565