กิจกรรมหน่วยประสานงานฯ

WUBKK TEAM ทีมงานที่ดีที่สุดเสมอมา

WUBKK TEAM ทีมงานที่ดีที่สุดเสมอมา
          เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 เป็นวันสุดท้ายของการปฏิบัติงาน ณ งานประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร ของบุคลากร 2 คน ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คือ นางสาวพรรณทิพย์ พิพัฒน์กุล และนางสาวศรัณญา สุดสนอง โดยมีคำสั่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โอนย้ายให้ไปปฏิบัติงาน ณ วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป และนายอวยพร สิงพึงราบ ตำแหน่งนายช่างเทคนิค มีคำสั่งให้โอนย้ายไปฏิบัติงาน ณ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2565
WUBKK TEAM ทีมงานที่ดีที่สุดเสมอมา
WUBKK TEAM ทีมงานที่ดีที่สุดเสมอมา
          จากการโอนย้ายบุคลากรในครั้งนี้ ทำให้งานประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร ส่วนอำนวยการและสารบรรณ เหลือจำนวนบุคลากรปฏิบัติงาน จำนวน 4 คน ประกอบด้วย นางสาวอรพินท์ ไชยพงศ์ ตำแหน่งรักษาการแทนหัวหน้างงานประสานงานฯ, นางกาญจนา จิตวิโชติ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป, นางสาวสุเมตตา อุราโรจน์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และนายปรเมนทร์ รักษ์ดี ตำแหน่งนายช่างเทคนิค ทั้งนี้ ได้มีการมอบหมายภาระงานเพิ่มเติมแก่บุคลากรที่มีอยู่เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในส่วนของภาระงานประจำ งานบริการ และงานสนับสนุนภารกิจเฉพาะหน้าของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายใน
WUBKK TEAM ทีมงานที่ดีที่สุดเสมอมา
WUBKK TEAM ทีมงานที่ดีที่สุดเสมอมา
WUBKK TEAM ทีมงานที่ดีที่สุดเสมอมา
          สำหรับบุคลากรทั้ง 3 คนที่โอนย้ายไปปฏิบัติงาน ณ วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ และศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ถือเป็นทีมงานคุณภาพของงานประสานงานฯ ทั้งในด้านความรู้ความสามารถ ความทุ่มเท และความมีจิตอาสา ในนาม WUBKK TEAM ขอให้ทั้ง 3 คน โชคดีสำหรับการปฏิบัติงาน ณ หน่วยงานใหม่ ได้ใช้ความรู้ความสามารถปฏิบัติงานเพื่อมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อย่างเต็มศักยภาพ เป็นกำลังสำคัญในการสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานไปสู่ความสำเร็จต่อไป
WUBKK TEAM ทีมงานที่ดีที่สุดเสมอมา
วันที่ประกาศ 15/06/2565