ข่าวประชาสัมพันธ์

ม.วลัยลักษณ์ ร่วมจัดนิทรรศการ University PR Network Expo 2022 สานความร่วมมือภาคีเครือข่ายรุกงานด้านสื่อสารองค์กร

University PR Network Expo 2022
          มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมจัดนิทรรศการในโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยเชิงรุก KNOW ME MORE: University PR Network Expo 2022 นักเรียน ครู ผู้ปกครอง ให้ความสนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงานกว่า 4,900 คน พร้อมทั้งจัดการหารือสร้างความร่วมมือเครือข่ายการทำงานด้านสื่อสารองค์กรระดับมหาวิทยาลัย
University PR Network Expo 2022
University PR Network Expo 2022
          มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟารีดา เจะเอาะ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี นำทีมบุคลากรส่วนสื่อสารองค์กร ศูนย์บริการศึกษา และตัวแทนนักศึกษา ร่วมจัดนิทรรศการในงาน KNOW ME MORE: University PR Network Expo 2022 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 – 25 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ณ อาคารนวัตกรรม: ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีผู้แทนจากมหาวิทยาลัยในภาคีเครือข่าย 8 สถาบัน ร่วมจัดนิทรรศการ
University PR Network Expo 2022
University PR Network Expo 2022
          ส่วนสื่อสารองค์กรร่วมกับศูนย์บริการการศึกษา ได้จัดบูธนิทรรศการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ทั้งหลักสูตรการศึกษา ผลงานวิชาการ การวิจัยและนวัตกรรม ผ่านสื่อที่จัดแสดง มีการแนะนำให้ข้อมูลแก่นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และผู้ที่สนใจ ตลอดจนการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยบนเวทีโดยตัวแทนบุคลากรและนักศึกษา ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีหลักสูตรการเรียนการสอนที่หลากหลาย ครอบคลุมทั้งกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสังคมศาสตร์ เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความพร้อมทั้งด้านบุคลากร สิ่งอำนวยความสะดวก ตลอดจนสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการเรียน โดยเฉพาะความสวยงามของสถานที่ภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งมีความโดดเด่นและมีชื่อเสียง
University PR Network Expo 2022
University PR Network Expo 2022
University PR Network Expo 2022
          โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยเชิงรุก KNOW ME MORE: University PR Network Expo 2022 จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์และข้อมูลของมหาวิทยาลัย ทั้งด้านหลักสูตรการศึกษา ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย นวัตกรรม ตลอดจนข่าวสารที่เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ โดยมี 8 มหาวิทยาลัยภาคีเครือข่ายเข้าร่วมจัดนิทรรศการ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยพะเยา และเจ้าภาพมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นครูแนะแนว นักเรียนในโรงเรียนต่าง ๆ รวมถึงผู้ปกครอง และสื่อมวลชน ตั้งเป้ามีผู้เข้าร่วมงานจากโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้งผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมชมนิทรรศการไม่ต่ำกว่าวันละ 1,000 คน จากจำนวนผู้ลงทะเบียนกว่า 4,900 คน
University PR Network Expo 2022
University PR Network Expo 2022
University PR Network Expo 2022
          นอกจากนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟารีดา เจะเอาะ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วย นางสุภาณี เพชรานันท์ หัวหน้างานต้อนรับและสื่อสารภาพลักษณ์ ส่วนสื่อสารองค์กร ได้เข้าร่วมการหารือสร้างความร่วมมือเครือข่ายการทำงานด้านสื่อสารองค์กรระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญของการจัดงานในครั้งนี้ โดยผู้เข้าร่วมการประชุมจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้เสนอแนวคิดที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานด้านสื่อสารองค์กร เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนที่เป็นประโยชน์ยิ่ง และนำมาซึ่งความร่วมมืออันดีระหว่างกันในโอกาสต่อไป
University PR Network Expo 2022
University PR Network Expo 2022
University PR Network Expo 2022
University PR Network Expo 2022
วันที่ประกาศ 27/06/2565