กิจกรรมหน่วยประสานงานฯ

หน่วยประสานงานฯ หารือแนวทางพัฒนาการดำเนินงานร่วมกับศูนย์บริการการศึกษา

นปม.กท. หารือร่วม ศบศ.
          เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร ได้หารือแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานร่วมกับศูนย์บริการการศึกษา โดยได้รับความกรุณายิ่งจาก อาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา นายโองการ กุลสมบัติ หัวหน้าฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา และนายขุนดี หลำสุบ เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิเคราะห์ระบบและสารสนเทศ ศูนย์บริการการศึกษา ประเด็นการหารือว่าด้วยแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ทั้งการพัฒนา Virtual University, การเป็น Center ในการสื่อสารภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและหลักสูตรการศึกษา ตลอดจนการดำเนินงานเพื่อรองรับการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติ ซึ่งเป็นโจทย์ที่ท้าทายยิ่งสำหรับหน่วยประสานงานฯ
นปม.กท. หารือร่วม ศบศ.
นปม.กท. หารือร่วม ศบศ.
นปม.กท. หารือร่วม ศบศ.
นปม.กท. หารือร่วม ศบศ.
นปม.กท. หารือร่วม ศบศ.
นปม.กท. หารือร่วม ศบศ.
นปม.กท. หารือร่วม ศบศ.
วันที่ประกาศ 06/05/2565