กิจกรรมหน่วยประสานงานฯ

นปม.กท. ชวนหารือ "เตรียมความพร้อมรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565"

กิจกรรมชวนหารือ ครั้งที่ 1/2565
          หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมชวนหารือ “เตรียมความพร้อมรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565”  เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุม 1 หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร เพื่อใช้โอกาสนี้หารือเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ประเมินผลสำเร็จของงานตามประกาศของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และภาระงานด้านการวิจัยและนวัตกรรม (Research and Innovation Base) รวมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับหัวข้อสำหรับจัดทำผลงานเชิงวิเคราะห์ ผลงานเชิงสังเคราะห์ หรือผลงานเชิงพัฒนา ซึ่งบุคลากรทุกคนต้องจัดทำผลงานตามเกณฑ์การประเมินที่มหาวิทยาลัยกำหนด
กิจกรรมชวนหารือ ครั้งที่ 1/2565
กิจกรรมชวนหารือ ครั้งที่ 1/2565
          กิจกรรมชวนหารือที่จัดขึ้นนี้เป็นต่อยอดการจัดทำผลงานผลงานเชิงวิเคราะห์ ผลงานเชิงสังเคราะห์ หรือผลงานเชิงพัฒนาของบุคลากรภายในหน่วยงาน ภายหลังจากที่ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 “ทำงานให้ปัง… Start from PDCA to Research and Innovation Base” เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งหลังจากนี้จะมีการติดตามความคืบหน้าเพื่อให้การจัดทำผลงานของบุคลากรในหน่วยงานสำเร็จลุล่วงต่อไป
กิจกรรมชวนหารือ ครั้งที่ 1/2565
กิจกรรมชวนหารือ ครั้งที่ 1/2565
กิจกรรมชวนหารือ ครั้งที่ 1/2565
กิจกรรมชวนหารือ ครั้งที่ 1/2565
วันที่ประกาศ 21/04/2565