ข่าวประชาสัมพันธ์

ม.วลัยลักษณ์ ศึกษาดูงานและรับฟังการนำเสนอระบบจัดเก็บและสำรองข้อมูลสารสนเทศทางการแพทย์

มวล. ศึกษาดูงานระบบจัดเก็บและสำรองข้อมูล
          รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วย นายจักรินทร์ ล้วนศิริ หัวหน้าฝ่ายบริการระบบเครือข่ายและสื่อสาร ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล เดินทางไปศึกษาดูงานระบบเครือข่ายและระบบสำรองข้อมูลสารสนเทศทางการแพทย์ ณ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 โดยได้รับความกรุณาจาก นายภทรภรต ภภัทร์สทธรรม ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และทีมงาน ที่ได้ให้ข้อมูลและถ่ายทอดประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ยิ่ง ต่อการนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดทำ TOR ระบบเครือข่ายและระบบสำรองข้อมูลของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
          การศึกษาดูงานในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาข้อมูล และถอดบทเรียนจากประสบการณ์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ทั้งในเรื่องการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการแพทย์ การเลือกใช้งานเทคโนโลยีที่มีความเหมาะสมกับโรงพยาบาล ตลอดจนการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการวางแผนจัดซื้อระบบจัดเก็บและสำรองข้อมูลสารสนเทศทางการแพทย์ของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อให้สามารถจัดเก็บและสำรองข้อมูลของผู้ป่วย การค้นหาเวชระเบียนประกอบการรักษา การฟื้นฟูสภาพ และการวินิจฉัยโรคได้อย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
มวล. ศึกษาดูงานระบบจัดเก็บและสำรองข้อมูล
มวล. ศึกษาดูงานระบบจัดเก็บและสำรองข้อมูล
          จากนั้นในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี และทีมงาน ได้มีการประชุมรับฟังการนำเสนอผลิตภัณฑ์เครื่องแม่ข่าย (Server) ระบบ Hyper Converged Infrastructure (HCI) และระบบ Backup จาก 3 บริษัท ประกอบด้วย บริษัท HP Thailand , บริษัท DELL Thailand และ บริษัท SANGFOR Thailand ณ ห้องบรรยาย 1 หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร และผ่านระบบ  Zoom Cloud Meeting
มวล. ศึกษาดูงานระบบจัดเก็บและสำรองข้อมูล
มวล. ศึกษาดูงานระบบจัดเก็บและสำรองข้อมูล
วันที่ประกาศ 15/11/2021
Share on facebook
Share on twitter