ข่าวประชาสัมพันธ์

ม.วลัยลักษณ์ ร่วมพิธีวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะในหลวงรัชกาลที่ 9 “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย ” ณ กระทรวง อว.

ม.วลัยลักษณ์ ร่วมพิธีวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะในหลวงรัชกาลที่ 9
ม.วลัยลักษณ์ ร่วมพิธีวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะในหลวงรัชกาลที่ 9
ม.วลัยลักษณ์ ร่วมพิธีวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะในหลวงรัชกาลที่ 9
ม.วลัยลักษณ์ ร่วมพิธีวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะในหลวงรัชกาลที่ 9
          ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มอบหมายให้ นางสาวอรพินท์  ไชยพงศ์ รักษาการแทนหัวหน้าหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมพิธีวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” เนื่องใน “วันเทคโนโลยีของไทย” ประจำปี 2564 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 19 ตุลาคม 2564 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทีมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามงกุฎวิทยามหาราช รัชกาลที่ 4 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โดยมี ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) เป็นประธานในพิธี
          จุดเริ่มต้นประวัติศาสตร์สำคัญ จากการศึกษาและค้นพบวิธีการทำฝนเทียมสูตรใหม่ของไทย เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2515 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงควบคุมบัญชาการและอำนวยการสาธิตฝนเทียมสูตรใหม่เป็นครั้งแรกของโลก ณ เขื่อนแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี และประสบความสำเร็จฝนตกตามเป้าหมายอย่างแม่นยำ เพื่อเทิดพระเกียรติในพระปรีชาสามารถ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2543 ได้มีมติให้ความเห็นชอบพระราชทานพระบรมราชานุญาตเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็น “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” และให้วันที่ 19 ตุลาคมของทุกปีเป็น “วันเทคโนโลยีของไทย”
          ด้วยพระราชกรณียกิจที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย ได้ทรงนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาประเทศและแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ทรงนำความรู้ทางสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกสาขาวิชามาใช้ในการพัฒนาทุกแขนง ทรงมุ่งให้เกิดการพัฒนาคนให้อยู่ได้ด้วยการพึ่งตนเองเป็นสำคัญ ทุก ๆ โครงการที่มีพระราชดำริและพระราชทานให้แก่ประชาชนนั้น ล้วนเป็นโครงการที่ง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน มีความสอดคล้องกับระบบนิเวศน์โดยรวมของธรรมชาติ และสภาพสังคมของชุมชน  ไม่ทรงปิดกันเทคโนโลยีใหม่จากต่างประเทศ แต่ทรงเน้นว่าต้องเลือกใช้เทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์มาปรับปรุงใช้ให้ได้ดี พอเหมาะกับสภาพและฐานะของประเทศ โดยเน้นที่ประสิทธิภาพ ประหยัด และการทุ่นแรงงาน ดังได้ประจักษ์แล้วในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อาทิ โครงการแกล้งดิน เทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหาดินเปรี้ยว โครงการหญ้าแฝก เทคโนโลยีป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน โครงการแหลมผักเบี้ย เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสีย โครงการกังหันน้ำชัยพัฒนา เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสีย โครงการคลองลัดโพธิ์ เทคโนโลยีการบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม ตลอดระยะเวลาที่พระองค์ทรงงานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่พสกนิกรทุกหมู่เหล่า นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ พระองค์ทรงเป็นดุจประทีปชี้นำทางสว่างสู่ปวงชนอย่างแท้จริง
ม.วลัยลักษณ์ ร่วมพิธีวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะในหลวงรัชกาลที่ 9
ม.วลัยลักษณ์ ร่วมพิธีวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะในหลวงรัชกาลที่ 9
วันที่ประกาศ 19/10/2021
Share on facebook
Share on twitter