ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้บริหาร ม.วลัยลักษณ์ นมัสการสมเด็จธงชัย เรียนปรึกษาเดินหน้าขยายความร่วมมือหลักสูตรภาษาจีน

มวล.นมัสการสมเด็จธงชัย
          ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์​ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน ศาสตราจารย์ ดร. ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทร์นรินทร์ ศุภกร รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ และอาจารย์ศิริคุณ พันธ์รังษี หัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีน เดินทางไปนมัสการสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) เจ้าคณะใหญ่หนกลาง และผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยา เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ณ วัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพมหานคร เพื่อเรียนปรึกษาเกี่ยวกับการขยายความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาภาษาจีน
          ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีแผนจะขยายความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาภาษาจีน ทั้งการแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์ และการวิจัย เพื่อรองรับการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนสาขาวิชาภาษาจีน สำนักวิชาศิลปศาสตร์ โดยมหาวิทยาลัยจะส่งเสริมให้นักศึกษาทั้งในหลักสูตรและนักศึกษาทั้งมหาวิทยาลัย ได้เข้าถึงการเรียนวิชาภาษาจีน ตั้งแต่เข้าเรียนชั้นปีที่ 1 ให้เป็นทางเลือกอีกภาษาหนึ่งที่จะเสริมสร้างศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศของนักศึกษา ควบคู่ไปกับการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งนักศึกษาทั่วไปสามารถเลือกเรียนภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษก็ได้
          ในการนี้ สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี ได้กรุณาให้คำแนะนำแก่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในหลายด้าน โดยเฉพาะการพัฒนาการศึกษาที่ไม่เพียงแค่การศึกษาด้านภาษาและวัฒนธรรม แต่ต้องเน้นหลักสูตรการปฏิบัติการ ท่านได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนการสอนสู่ประเทศจีนยุคใหม่ พร้อมทั้งให้มหาวิทยาลัยไปจัดทำข้อมูลความร่วมมือที่เคยมีกับประเทศจีน ทั้งการส่งนักศึกษาไปเรียน การแลกเปลี่ยนอาจารย์ ตลอดจนการลงนามความร่วมมือต่าง ๆ ที่เคยทำกับมหาวิทยาลัยในประเทศจีน เพื่อที่ท่านจะได้นำมาเป็นข้อมูลในการสนับสนุนความร่วมมือให้แก่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ต่อไป
          อนึ่ง สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เป็นผู้มีคุณูปการยิ่งต่อการศึกษาภาษาจีนในประเทศไทย โดยท่านได้รับรางวัลผู้บริหารและสนับสนุนสถานศึกษาภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาดีเด่นของโลก ประจำปี 2554 รางวัลผู้นำที่มีผลงานด้านการศึกษาโดดเด่นเป็นพิเศษ (The Best of the Best) จากสำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และเข็มเสมาคุณูปการและเกียรติบัตรผู้ทำคุณประโยชน์ จากกระทรวงศึกษาธิการ
มวล.นมัสการสมเด็จธงชัย
วันที่ประกาศ 18/10/2021
Share on facebook
Share on twitter