ข่าวประชาสัมพันธ์

หน่วยประสานงานฯ พัฒนาบริการการประชุมแบบ All in one ตั้งเป้าปรับโฉมบริการในปี 2565

          หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร พัฒนาการดำเนินงานภายใต้แคมเปญ WUBKK “Strive to be a division of excellence service” โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริการการประชุม ซึ่งเป็นงานที่มียอดผู้ใช้บริการสูงสุดของหน่วยงาน ตั้งเป้าให้เป็นบริการการประชุมครบวงจรแบบ All in one และปรับโฉมภาพลักษณ์การให้บริการภายในปี 2565
          บริการการประชุมแบบ All in one ที่ว่านี้เป็นการพัฒนารูปแบบบริการเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน แน่นอนว่าการจัดประชุมซึ่งเป็นภารกิจหลักอันดับหนึ่งจะต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบบริการ เพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างคล่องตัวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีการพัฒนาทั้งในส่วนของบุคลากรผู้ให้บริการและรูปแบบบริการ ครอบคลุมทั้งบริการการประชุมสำหรับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และบริการสำหรับหน่วยงานภายนอกที่มาใช้บริการสถานที่เพื่อจัดการประชุม อบรม และสัมมนา โดยเน้นความสะอาด สะดวก และปลอดภัยเป็นสำคัญ
e-Booking and e-Meeting
          หน่วยประสานงานฯ ได้วางรูปแบบบริการการประชุมสำหรับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยที่ขอใช้บริการผ่านระบบ e-Booking โดยผู้ใช้บริการสามารถระบุความต้องการในแบบฟอร์มการจองห้อง เพื่อที่ทีมบริการการประชุมของหน่วยประสานงานฯ จะได้เตรียมความพร้อมเพื่อให้บริการตามความประสงค์ได้อย่างครบถ้วนทั้งการประสานงาน การนำส่งวาระการประชุม การจัดห้องประชุมและอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ที่เหมาะสม รวมทั้งการเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์เพื่อใช้งานระบบ e-Meeting การสำรองที่จอดรถสำหรับผู้เข้าประชุม การจ่ายเบี้ยประชุม บริการจัดเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่ม ตลอดจนการอำนวยความสะดวกเพื่อให้การประชุมดำเนินไปด้วยความราบรื่นและเป็นที่ประทับใจของผู้ใช้บริการ
WUBKK Meeting Services
          สำหรับหน่วยงานภายนอกที่มาใช้บริการ หน่วยประสานงานฯ จะได้รับการอำนวยความสะดวกอย่างครบครันทั้งในส่วนของสถานที่ การใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ Wifi การจัดเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่มรับรองการประชุม ตลอดจนการอำนวยความสะดวกในด้านอื่น ๆ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกที่มาใช้บริการหน่วยประสานงานฯ ในอัตราค่าบริการตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ถือเป็นบริการเพื่อมิตรภาพอย่างแท้จริง
WUBKK Meeting Services
          วิกฤตโควิดคงไม่หมดไปง่าย ๆ ฉะนั้นการเตรียมความพร้อมรับมือเพื่อให้การดำเนินงานสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับสถานการณ์ในปัจจุบัน หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร พร้อมแล้วที่จะให้บริการทุกท่าน เพียงขอใช้บริการการประชุมผ่านระบบ e-Booking  โทรศัพท์ 0 2298 0244- 5 หรือที่อีเมล wu-bkk@wu.ac.th ก็จะได้รับบริการที่ใส่ใจจากพวกเรา
ค่านิยมร่วม หน่วยประสานงานฯ
วันที่ประกาศ 09/09/2021
Share on facebook
Share on twitter