กิจกรรมหน่วยประสานงานฯ

กิจกรรม “เตรียมความพร้อมก้าวสู่ตำแหน่งระดับชำนาญการ” เฟสที่ 2 Workshop: Start up to Career Path

กิจกรรม Workshop Start up to Career Path
          หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรม “เตรียมความพร้อมก้าวสู่ตำแหน่งระดับชำนาญการ” เฟสที่ 2 Workshop: Start up to Career Path เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2564 ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meetings โดยได้รับเกียรติจาก นายสมพร ศิลป์สุวรรณ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้ความกรุณาเป็นวิทยากร
กิจกรรม Workshop Start up to Career Path
กิจกรรม Workshop Start up to Career Path
          หลังจากได้จัดกิจกรรมในเฟสที่ 1 ไปแล้ว เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา และบุคลากรหน่วยประสานงานฯ ได้เริ่มต้นเขียนคู่มือการปฏิบัติงานในบทที่ 1 แล้วนั้น วันนี้ หน่วยประสานงานฯ ได้จัดกิจกรรมต่อเนื่องในเฟสที่ 2 โดยจัดเป็นกิจกรรมในลักษณะ Workshop: Start up to Career Path ซึ่งได้นำเอาหัวข้อและคู่มือการปฏิบัติงานที่เขียนไว้มารีวิว แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน โดยได้รับข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งจากผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคล ทั้งการตั้งชื่อเรื่อง การเขียนเหตุผลและความจำเป็น วัตถุประสงค์ ประโยชน์ที่จะได้รับ ขอบเขตการศึกษา และคำจำกัดความ รวมทั้งเนื้อหาในบทที่ 2 หน้าที่ความรับผิดชอบและโครงสร้างการบริหารจัดการ ซึ่งได้ทราบแนวทางที่ชัดเจน สำหรับนำไปปรับปรุงแก้ไขผลงานให้เป็นผลสำเร็จในลำดับถัดไป

กิจกรรม “เตรียมความพร้อมก้าวสู่ตำแหน่งระดับชำนาญการ” ที่จัดขึ้นนี้เป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่บุคลากรหน่วยประสานงานฯ ในการก้าวสู่ตำแหน่งระดับชำนาญการ เป็นการส่งเสริมให้บุคลากรของหน่วยงานมีความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) ตามระยะเวลาที่กำหนด โดยตั้งเป้าให้ร้อยละ 25 ของบุคลากรมีผลงานพร้อมยื่นขอตำแหน่งระดับชำนาญการ รวมทั้งได้ดำเนินการตามแนวทางของมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนหน่วยงานไปสู่องค์กรสมรรถนะสูงต่อไป

กิจกรรม Workshop Start up to Career Path
วันที่ประกาศ 05/08/2021
Share on facebook
Share on twitter