กิจกรรมหน่วยประสานงานฯ

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการ ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meetings

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
          เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการ ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meetings โดยประเด็นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในว่าด้วยเรื่อง การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้แก่ผู้รับบริการ และความเหมาะสมของเมนูอาหารและค่าใช้จ่ายในการจัดเลี้ยงรับรอง
          ที่มาของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้สืบเนื่องมาจากการจัดทำแบบสอบถามวัดระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2564 และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการการประชุม ซึ่งหน่วยประสานงานฯ ได้รับคะแนนความพึงพอใจในทุกหัวข้อในระดับมากที่สุด แต่เพื่อพัฒนาบริการให้ดียิ่งขึ้น จึงได้นำหัวข้อที่ได้คะแนนน้อยที่สุดของทั้ง 2 แบบสอบถามมาหาแนวทางเพื่อพัฒนาและปรับปรุง ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่จัดขึ้นนี้ ซึ่งบุคลากรทุกคนได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ สามารถสรุปเป็นแนวทางเพื่อพัฒนาและปรับปรุงบริการได้ ดังนี้
แนวทางการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

1. ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและรวดเร็วแก่ผู้ใช้บริการ
2. ช่วยเหลือและติดตามการให้บริการตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ
3. มีจิตใจให้บริการ (Service Mind)
4. ทำงานเป็นทีม

แนวทางการพัฒนาอาหารจัดเลี้ยง

1. วางแผนการใช้งบประมาณในการจัดอาหารรับรองอย่างมีประสิทธิภาพ
2. จัดทำข้อมูลการให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม (ชนิดอาหารที่ชอบ อาหารที่ควรระวัง สูตรเครื่องดื่ม) เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ใช้บริการ
3. จัดทำเมนูอาหาร ระบุชนิดอาหาร/ร้านค้า/ราคา เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้ใช้บริการ
4. พัฒนารูปแบบการจัดอาหารให้สะอาด สดใหม่ และสวยงาม

          แนวทางเพื่อพัฒนาและปรับปรุงบริการดังกล่าว บุคลากรหน่วยประสานงานฯ จะยึดถือปฏิบัติ เพื่อพัฒนาการให้บริการของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเป็นที่ประทับใจของผู้ใช้บริการให้มากยิ่งขึ้นต่อไป

วันที่ประกาศ 27/07/2021
Share on facebook
Share on twitter