ข่าวประชาสัมพันธ์

หน่วยประสานงานฯ Work from home 100% ตั้งแต่ 20 ก.ค. 2564

          ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 28) ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2564 ข้อ 9 การปฏิบัติงานของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ นั้น เพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด – 19 ที่มีการกลายพันธุ์เป็นหลายสายพันธุ์และกำลังทวีความรุนแรงเป็นอย่างมากในขณะนี้ หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร จึงให้บุคลากรปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย (Work from home) ขั้นสูงสุดเต็มจำนวน 100 เปอร์เซ็นต์ ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป
          ทั้งนี้ เพื่อให้การบริการและการติดต่อประสานงานสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใคร่ขอแจ้งช่องทางการติดต่อประสานงาน ดังนี้

นางสาวอรพินท์ ไชยพงศ์        รักษาการแทนหัวหน้าหน่วยประสานงานฯ  หมายเลขโทรศัพท์  08 1643 5164

นางกาญจนา จิตวิโชติ           เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป           หมายเลขโทรศัพท์  06 1426 4229

นางสาวสุเมตตา อุราโรจน์      เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป           หมายเลขโทรศัพท์  08 4086 0259

นางสาวพรรณทิพย์ พิพัฒน์กุล  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป          หมายเลขโทรศัพท์  08 1777 6265

นางสาวศรัณญา สุดสนอง       เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป           หมายเลขโทรศัพท์  08 3642 4855

นายปรเมนทร์ รักษ์ดี             นายช่างเทคนิค                        หมายเลขโทรศัพท์  08 7988 4094

นายอวยพร สิงพึงราบ            นายช่างเทคนิค                        หมายเลขโทรศัพท์  08 7048 0447

นางสาวนภัทร ศาสนะเวทย์      พนักงานบริการ                       หมายเลขโทรศัพท์  09 0299 4194

          จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

วันที่ประกาศ 19/07/2021
Share on facebook
Share on twitter