ข่าวประชาสัมพันธ์

นปม.กท. ยุค New normal “งานไม่ตกหล่น คนปลอดภัย”

The New Normal of WUBKK
          ท่ามกลางความรุนแรงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดอย่างกรุงเทพมหานคร หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้มีมาตรการให้บุคลากรปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย (Work from home) โดยสลับกันมาปฏิบัติงานตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2564 แต่ด้วยภารกิจที่ต้องดำเนินการให้สำเร็จลุล่วง ทำให้บุคลากรเกินร้อยละ 50 ยังคงเดินทางมาปฏิบัติงานอยู่ในขณะนี้
The New Normal of WUBKK
          เทียบสัดส่วนบุคลากร ไม่นับรวมพนักงานทำความสะอาดและพนักงานขับรถยนต์ ซึ่งยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน หน่วยประสานงานฯ มีบุคลากรหน่วยเพียงร้อยละ 25 เท่านั้นที่ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว และบุคลากรร้อยละ 37.5 ยังไม่ได้รับวัคซีน ทว่า อัตราการติดเชื้อและเสียชีวิตยังคงพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งความปลอดภัยเป็นสิ่งที่หน่วยประสานงานฯ คำนึงถึงเป็นอันดับแรก จึงได้ออกมาตรการความปลอดภัยในการปฏิบัติงานมารองรับในหลายส่วน ทั้งความสะอาดและปลอดเชื้อของสถานที่ ความปลอดภัยของอาหารจัดเลี้ยง การลดจำนวนคนเข้าออกสำนักงาน ตลอดจนการให้บริการเจลแอลกอฮอล์และสบู่ล้างมือแบบลดการสัมผัส เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดที่อาจจะเกิดขึ้น
The New Normal of WUBKK
The New Normal of WUBKK
          ตลอดระยะเวลาของการแพร่ระบาด หน่วยประสานงานฯ ได้ติดตามมาตรการความปลอดภัยของทางนิติบุคคลอาคารชุดเอส เอ็ม ทาวเวอร์ คอนโดมิเนี่ยม โดยได้มีการแจ้งยอดและไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อภายในอาคารให้บุคลากรในหน่วยงานทราบ เพื่อจะได้ป้องกันตนเองเป็นการเบื้องต้น ซึ่งจากมาตราความปลอดภัยที่ผู้ใช้อาคารต้องปฏิบัติ ทำให้การรับส่งเอกสารและพัสดุ การจ่ายเช็ค และการติดต่อประสานงานบางอย่าง ต้องดำเนินการภายนอกสำนักงาน ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ทางนิติบุคคลจัดไว้เป็นจุดพักรอ ซึ่งบุคลากรหน่วยต้องลงมาให้บริการหรือรับการประสานด้านล่างชั้น ณ G ของอาคารเท่านั้น
The New Normal of WUBKK
The New Normal of WUBKK
The New Normal of WUBKK
          “งานไม่ตกหล่น คนปลอดภัย” เป็นสิ่งที่หน่วยประสานงานฯ ให้ความสำคัญ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานทุกภารกิจของมหาวิทยาลัยให้สำเร็จลุล่วง หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร ได้บริหารจัดการบุคลากรให้สอดรับกับภาระงานในแต่ละวัน มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อลดความเสี่ยง รวมทั้งมีการติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด เพื่อให้มั่นใจว่า ถึงแม้บุคลากรจะ Work from home และสลับกันมาปฏิบัติงาน แต่หน้าที่ความรับผิดชอบ และการดำเนินงานของหน่วยงานสามารถดำเนินต่อไปได้โดยไม่เป็นอุปสรรค
วันที่ประกาศ 15/07/2021