กิจกรรมหน่วยประสานงานฯ

กิจกรรม "เตรียมความพร้อมก้าวสู่ตำแหน่งระดับชำนาญการ" เฟสที่ 1

เตรียมความพร้อมก้าวสู่ตำแหน่งระดับชำนาญการ
            หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 “เตรียมความพร้อมก้าวสู่ตำแหน่งระดับชำนาญการ” เฟสที่ 1 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องบรรยาย 1 หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติอย่างยิ่งจาก นายสมพร ศิลป์สุวรรณ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้
นายสมพร ศิลป์สุวรรณ์
เตรียมความพร้อมก้าวสู่ตำแหน่งระดับชำนาญการ
            โครงการ “เตรียมความพร้อมก้าวสู่ตำแหน่งระดับชำนาญการ” จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของหน่วยงานได้มีการวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ เป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้บุคลากร กระทั่งสามารถก้าวสู่ความก้าวหน้าในอาชีพในระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น โดยจัดกิจกรรมเป็น 2 เฟส ประกอบด้วย กิจกรรมในเฟสที่ 1 เตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจขั้นตอนและกระบวนการในการขอตำแหน่งระดับชำนาญการ และกิจกรรมในเฟสที่ 2  Workshop: Start up to Career Path ซึ่งจะนำเอาหัวข้อและร่างคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับใช้ยื่นขอตำแหน่งระดับชำนาญการมารีวิวร่วมกัน เพื่อจะได้ปรับปรุงแก้ไขให้เป็นผลสำเร็จต่อไป
เตรียมความพร้อมก้าวสู่ตำแหน่งระดับชำนาญการ
เตรียมความพร้อมก้าวสู่ตำแหน่งระดับชำนาญการ
เตรียมความพร้อมก้าวสู่ตำแหน่งระดับชำนาญการ
            สำหรับกิจกรรมในเฟสที่ 1 วันนี้ ท่านผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคล ได้บรรยายให้ความรู้ พร้อมทั้งให้ชมตัวอย่างชิ้นงานสำหรับยื่นขอตำแหน่งในระดับชำนาญการ ทำให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ทราบแนวทางในการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน รวมทั้งเข้าใจหลักเกณฑ์การพิจารณาในการยื่นขอตำแหน่ง ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการเตรียมความพร้อมของบุคลากร ทั้งนี้ หน่วยประสานงานฯ มีแผนจัดกิจกรรมต่อเนื่องในเฟสที่ 2 ในเดือนกรกฎาคม 2564
เตรียมความพร้อมก้าวสู่ตำแหน่งระดับชำนาญการ
เตรียมความพร้อมก้าวสู่ตำแหน่งระดับชำนาญการ
เตรียมความพร้อมก้าวสู่ตำแหน่งระดับชำนาญการ
เตรียมความพร้อมก้าวสู่ตำแหน่งระดับชำนาญการ
เตรียมความพร้อมก้าวสู่ตำแหน่งระดับชำนาญการ
วันที่ประกาศ 24/05/2021
Share on facebook
Share on twitter