กิจกรรมหน่วยประสานงานฯ

Afternoon Tea “คุย ร่าง สร้างวิสัยทัศน์”

Afternoon Tea “คุย ร่าง สร้างวิสัยทัศน์”
          เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรม Afternoon Tea “คุย ร่าง สร้างวิสัยทัศน์” โดยกิจกรรมนี้ บุคลากรหน่วยประสานงานฯ ได้ร่วมประชุมระดมสมอง เพื่อกำหนดวิสัยทัศน์ของหน่วยงานให้สอดคล้องกับพันธกิจและสถานการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งวิสัยทัศน์ที่บุคลากรช่วยกันกำหนดขึ้นมีเนื้อความว่า
         “เป็นเลิศด้านการประสานงานและบริการ  สนับสนุนการดำเนินงานทุกภารกิจ  ร่วมขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สู่สากล”
Afternoon Tea “คุย ร่าง สร้างวิสัยทัศน์”
Afternoon Tea “คุย ร่าง สร้างวิสัยทัศน์”
          กิจกรรมที่จัดขึ้นได้รับความร่วมมืออย่างดีจากบุคลากรทุกคน ทั้งนี้ หน่วยประสานงานฯ ได้ตั้งเป้าหมายและมุ่งดำเนินงานเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศย์ที่กำหนดไว้ต่อไป
Afternoon Tea “คุย ร่าง สร้างวิสัยทัศน์”
Afternoon Tea “คุย ร่าง สร้างวิสัยทัศน์”
Afternoon Tea “คุย ร่าง สร้างวิสัยทัศน์”
Afternoon Tea “คุย ร่าง สร้างวิสัยทัศน์”
วันที่ประกาศ 01/04/2021