ข่าวประชาสัมพันธ์

มวล. จับมือ กกท. มุ่งผลิตบัณฑิตและบุคลากรด้านวิทยาศาตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ MOU กกท.
       เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564  ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านวิทยาศาตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ร่วมกับ ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และนายสุรศักดิ์ เกิดจันทึก ผู้อำนวยการฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา  การกีฬาแห่งประเทศไทย  เป็นพยาน ณ ห้องประชุม 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ MOU กกท.
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ MOU กกท.
          ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์  กล่าวว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายขึ้นมา​ เพื่อส่งเสริมบทบาทในด้านนี้​ ซึ่ง มวล. มีจุดแข็งในการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์อยู่แล้ว ดังนั้นการสนับสนุนความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาจึงสอดคล้องกัน ขณะนี้มหาวิทยาลัยได้พัฒนาสนามกีฬาต่าง ๆ ให้มีความพร้อมสำหรับการส่งเสริมการพัฒนาทั้งด้านวิชาการและการพัฒนานักกีฬา ซึ่งการมาทำ MOU ร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทย ถือว่าเป็นโอกาสดีที่ในอนาคตอาจารย์และนักศึกษา จะได้มาเรียนรู้การใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัย ขณะเดียวกันจะได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากการกีฬาแห่งประเทศไทยไปช่วยให้ความรู้กับนักศึกษา และที่สำคัญในอนาคต ทางมหาวิทยาลัยก็คาดหวังว่าจะได้มีโอกาสทำการวิจัยร่วมกัน

ดร.ก้องศักด ยอดมณี  กล่าวว่า การกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรที่มีพันธกิจหลักในการส่งเสริม สนับสนุน และประสานงาน เพื่อการพัฒนากีฬาของประเทศไทยไปสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน โดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นสถาบันการศึกษาที่มีทั้งองค์ความรู้และบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะได้ประสานความร่วมมือในการดำเนินการและเป็นแกนหลักในการผลักดันให้มีการพัฒนางานทางวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาทั้งในปัจจุบันและอนาคต

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ MOU กกท.
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ MOU กกท.
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ MOU กกท.
          ความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันผลิตบัณฑิต พัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย โดยจะมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การพัฒนาด้านวิชาการ การวิจัย ตลอดจนการจัดประชุม สัมมนา และกิจกรรมทางวิชาการอื่น ๆ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ MOU กกท.
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ MOU กกท.
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ MOU กกท.
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ MOU กกท.
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ MOU กกท.
วันที่ประกาศ 24/03/2021