ข่าวประชาสัมพันธ์

อธิการบดีมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่นายกสภามหาวิทยาลัย เนื่องในโอกาสได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ในสาขาศึกษาศาสตร์

ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
          ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 ณ หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เนื่องในโอกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจำปี 2563 ให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิในทางศิลปวิทยา
          โดย ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ในสาขาศึกษาศาสตร์ ซึ่งมีกำหนดเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ในวันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564
ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
วันที่ประกาศ 13/02/2021
Share on facebook
Share on twitter
Share on google