ข่าวประชาสัมพันธ์

ม.วลัยลักษณ์ รับมอบเช็คสนับสนุนพิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์มานิ จาก กฟผ.

ม.วลัยลักษณ์ รับมอบเช็คสนับสนุนพิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์มานิ จาก กฟผ.
ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นตัวแทนรับมอบเช็คทุนสนับสนุนจัดสร้างแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์มานิ จากนายอำพล โพธิวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์ความยั่งยืน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จำนวน 2,000,000 บาท (สองล้านบาท) เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 ณ ห้อง 203 ชั้น 2 อาคารสำนักผู้ว่าการฯ (ท 100) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
พิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์มานิ
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้เข้าร่วมสนองโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เพื่อสืบสานพระราชปณิธานในการอนุรักษ์ทรัพยากรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 จึงได้จัดสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ( Natural History Museum Walailak University ) ซึ่งรูปแบบของอาคารเป็นเลข 8 มีคอร์ทน้ำตกกรุงชิงและคอร์ทชายหาด ตามแนวคิด “ตามรอยเจ้าฟ้าจากยอดเขาสู่ใต้ทะเล” เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้เกิดแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา และพิพิธภัณฑ์สนับสนุนที่มีความโดดเด่น และสมพระเกียรติฯ จึงได้ประสานหน่วยงานต่างๆ ในการร่วมสนับสนุนทุนจัดสร้างแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์มานิ ให้เป็นพื้นที่สร้างประสบการณ์ แรงบันดาลใจ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำไปสู่การสร้างกระบวนการเรียนรู้เชิงวิชาการ และการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรและภูมิปัญญาวัฒนธรรมแก่สังคมอย่างยั่งยืนต่อไป
ม.วลัยลักษณ์ รับมอบเช็คสนับสนุนพิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์มานิ จาก กฟผ.
ม.วลัยลักษณ์ รับมอบเช็คสนับสนุนพิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์มานิ จาก กฟผ.
ม.วลัยลักษณ์ รับมอบเช็คสนับสนุนพิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์มานิ จาก กฟผ.
วันที่ประกาศ 11/01/2021