ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงความยินดีแก่นายกสภาฯ และสวัสดีปีใหม่กรรมการสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

การประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2563 ณ หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน เนื่องในโอกาสได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง
ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ ได้มอบชุดของขวัญสวัสดีปีใหม่แก่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ โดยได้อวยพรปีใหม่และกล่าวขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
สำหรับการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช อธิการบดีมอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน เป็นผู้มอบชุดของขวัญสวัสดีปีใหม่แก่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
วันที่ประกาศ 26/12/2020
Share on facebook
Share on twitter
Share on google