ข่าวประชาสัมพันธ์

นายกสภาฯ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้ง 8/2563 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563  ณ หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ 3 ท่าน เนื่องในโอกาสได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ ดร.อุดม  ทุมโฆษิต นายแพทย์สุขุม  กาญจนพิมาย และศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ยาวประภาษ ซึ่งเป็นการแสดงความยินดีเพิ่มเติมจากเมื่อการประชุมครั้งพิเศษ/2563 ที่ผ่านมา

วันที่ประกาศ 14/11/2020
Share on facebook
Share on twitter
Share on google