ข่าวประชาสัมพันธ์

อธิการบดีมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

การประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งพิเศษ/2563 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 ณ หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ เนื่องในโอกาสได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สำหรับกรรมการที่เข้าประชุม ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ท่านอธิการบดี มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน เป็นผู้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี
วันที่ประกาศ 22/10/2020
Share on facebook
Share on twitter
Share on google