ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ แสดงความยินดีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. ในโอกาสได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งฯ

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และรองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน เข้าพบศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ เพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563  ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ถนนโยธี แขวงทุ่งพญาไท กรุงเทพมหานคร โอกาสนี้ได้พูดคุยในประเด็น การปฏิรูปการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ทั้งเรื่องการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ผู้สอน นักศึกษา และการวิจัยของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ซึ่งศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ ได้ชื่นชมการบริหารงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  โดยให้แนวคิดว่าความเจริญก้าวหน้าของสถาบันอุดมศึกษาเป็นสิ่งที่สร้างได้ และถ้าผู้บริหารมีความเข้มแข็ง อาจารย์ก็จะเข้มแข็งไปด้วย  
วันที่ประกาศ 03/09/2020
Share on facebook
Share on twitter
Share on google