กิจกรรมหน่วยประสานงานฯ

หน่วยประสานงานฯ จัดกิจกรรม “Service Mind นับ 1 ให้ถึง Excellence”

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรม “Service Mind นับ 1 ให้ถึง Excellence” ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมของโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร (Competency) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.สุขุมาล กล่ำแสงใส อาจารย์ประจำสำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้เกียรติเป็นวิทยากร ผ่านระบบ Zoom โดยหัวข้อในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประกอบด้วย การบริการ (Service) บริการที่เป็นเลิศ (Excellence Service) บุคลิกภาพและจิตวิทยาบริการ (Personality and Service mind) และการสร้างความประทับใจให้ลูกค้า (Customer Delight Creation) ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้เรียนรู้แนวทางการให้บริการที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ และหน่วยประสานงานฯ มุ่งหวังที่จะก้าวไปสู่หน่วยงานที่เป็น Excellence Service ตามเป้าประสงค์ที่วางไว้
วันที่ประกาศ 21/08/2020
Share on facebook
Share on twitter
Share on google