ข่าวประชาสัมพันธ์

อธิการบดี แสดงความยินดีแก่ Principal Fellow คนแรกของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คนที่ 3 ของประเทศไทย

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์ ดร.ทพ.สิทธิชัย ขุนทองแก้ว รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เนื่องในโอกาสได้รับตำแหน่ง Principal Fellow คนแรกของมหาวิทยาลัย และเป็นคนที่ 3 ของประเทศไทยจาก Advance Higher Education ประเทศอังกฤษ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา อาจารย์ พนักงาน และนักศึกษา วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และพนักงานหน่วยประสานงานฯ ร่วมแสดงความยินดี เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ณ หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร
ในการนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ได้กล่าวถึง ความความมุ่งหวังของมหาวิทยาลัยที่ต้องการให้อาจารย์ทุกคนได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน UKPSF ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ผู้สอน และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักศึกษา ซึ่งขณะนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีอาจารย์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานในระดับ  Fellow จำนวน 134 ท่าน ระดับ Senior Fellow จำนวน 42 ท่าน และระดับสูงสุด Principal Fellow จำนวน 1 ท่าน รวมเป็น 177 ท่าน

วันที่ประกาศ 03/08/2020
Share on facebook
Share on twitter
Share on google